Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Munkatársai » Kik dolgoznak az Ügyészségeken?

Kik dolgoznak az Ügyészségeken?

Ügyészek

Az ügyé­szek meg­kö­té­sek nél­kül, tel­jes­kö­rű­en jogo­sul­tak és köte­le­sek az ügyész­ség tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­ta­it ellát­ni. Fia­tal­ko­rú elle­ni bün­te­tő­el­já­rás­ban, vala­mint kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban csak ügyész kép­vi­sel­he­ti a vádat, alügyész és ügyész­sé­gi fogal­ma­zó nem.

Ügyész az lehet, aki­nek jogi vég­zett­sé­ge van, majd sike­res jogi szak­vizs­gát tett és ezután leg­alább egy évig tény­le­ge­sen alügyész­ként, bíró­sá­gi tit­kár­ként, köz­jegy­ző­ként, ügy­véd­ként, jog­ta­ná­csos­ként, az OKRI-ban kuta­tó­ként, vagy nyo­mo­zó ható­ság­nál nyo­mo­zó­ként dolgozott.

A kine­ve­zés nem auto­ma­ti­kus, csak meg­hir­de­tett hely­re lehet pályá­za­tot bead­ni, a pályá­za­tok­ról a leg­főbb ügyész dönt.

Kine­ve­zés előtt pálya­al­kal­mas­sá­gi vizs­gá­la­ton is részt kell venni, az alkal­mas minő­sí­tés a kine­ve­zés feltétele.

Kine­ve­zé­sük után az ügyé­szek dol­goz­hat­nak bün­te­tő­jo­gi, büntetés-végrehajtási vagy köz­ér­dek­vé­del­mi területen.

A magyar ügyé­szi szer­ve­zet­ben 2022-ben 1874 ügyész volt.

A kine­ve­zés nem auto­ma­ti­kus, csak meg­hir­de­tett hely­re lehet pályá­za­tot bead­ni, a pályá­za­tok­ról a leg­főbb ügyész dönt.

Kine­ve­zés előtt pálya­al­kal­mas­sá­gi vizs­gá­la­ton is részt kell venni, az alkal­mas minő­sí­tés a kine­ve­zés feltétele.

Kine­ve­zé­sük után az ügyé­szek dol­goz­hat­nak bün­te­tő­jo­gi, büntetés-végrehajtási vagy köz­ér­dek­vé­del­mi területen.

A magyar ügyé­szi szer­ve­zet­ben 2022-ben 1874 ügyész volt.

AZ ÜGYÉSZEK ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁSA 2019-BeN

Összes ügyé­szi szerv

Ábra: Az ügyészek életkor szerinti megoszlása 2019-ben
Ábra: Az ügyészek életkor szerinti megoszlása 2019-ben

Leg­főbb ügyészség

Ábra: Az ügyészek életkor szerinti megoszlása 2019-ben a Legfőbb ügyészségen
Ábra: Az ügyészek életkor szerinti megoszlása 2019-ben a Legfőbb ügyészségen

AZ ÜGYÉSZ TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZLETESEN ITT OLVASHAT

AZ ÜGYÉSZI ÉLETPÁLYÁRÓL ITT OLVASHAT BŐVEBBEN

Alügyészek

Fel­ada­ta­ik azo­no­sak az ügyé­sze­ké­vel, bün­te­tő­jo­gi, büntetés-végrehajtási vagy köz­ér­dek­vé­del­mi terü­le­ten dol­goz­nak. A vádat ugyan­ak­kor csak járás­bí­ró­sá­gi ügyek­ben kép­vi­sel­he­tik. Fia­tal­ko­rú elle­ni bün­te­tő­el­já­rás­ban, vala­mint kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban nem jár­hat­nak el a bíró­ság előtt.

Alügyész az lehet, aki leg­alább három év jog­gya­kor­lat­tal és jogi szak­vizs­gá­val rendelkezik.

A magyar ügyé­szi szer­ve­zet­ben 2022-ben 114 alügyész látta el feladatait.

Ügyészségi fogalmazók

Intézkedés- és határozat-tervezeteket írhat­nak, nyo­mo­zá­so­kat irá­nyít­hat­nak ügyész fel­ügye­le­te mellett.

Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tott ügyek­ben tár­gyal­hat­nak, azon­ban ha a vád­lott fog­va­tar­tás­ban van, kóros elme­ál­la­po­tú, vagy a bűn­cse­lek­mény súlyos, nem jár­hat­nak el a járás­bí­ró­ság előtt.

Fia­tal­ko­rú elle­ni bün­te­tő­el­já­rás­ban, vala­mint kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban nem lép­het­nek fel a bíró­ság előtt. A vád­eme­lést meg­elő­ző­en a bíró­ság előtt nem jár­hat­nak el, így nem kép­vi­sel­he­tik az ügyész­sé­get a letar­tóz­ta­tá­si indít­vá­nyok kap­csán tar­tott üléseken.

Jogi dip­lo­ma szük­sé­ges ahhoz, hogy fogal­ma­zói hely­re pályáz­ni lehes­sen. Folya­ma­tos gya­kor­la­ti és elmé­le­ti kép­zés­ben részesülnek.

A magyar ügyé­szi szer­ve­zet­ben 2022-ben 72 ügyész­sé­gi fogal­ma­zó volt.

Nem ügyész ügyészségi alkalmazottak

Az ügyé­szi mun­kát vég­zők tevé­keny­sé­gét a nem ügyész ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak (tiszt­vi­se­lők, írno­kok, fizi­kai alkal­ma­zot­tak) segí­tik, így töb­bek között:

  • ügyész­sé­gi meg­bí­zot­tak: szak­irá­nyú fel­ső­fo­kú isko­lai vég­zett­sé­gük van, az ügyész irá­nyí­tá­sa és fel­ügye­le­te mel­lett, önál­ló fele­lős­ség­gel ügyé­szi rész­jo­go­sít­vá­nyo­kat gyakorolnak,
  • tit­kár­sá­gon dol­go­zók: a veze­tők min­den­na­pi ügy­in­té­zést segítik,
  • iro­dán dol­go­zók: átve­szik az ira­to­kat, iktat­nak, az ügy­vi­te­li rend­szert kezelik,
  • gép­írók: dik­tá­lás után gépel­nek, vala­mint az ügyé­szek, alügyé­szek, ügyész­sé­gi fogal­ma­zók által készí­tett ira­to­kat kiad­ják, postázzák,
  • infor­ma­ti­ku­sok: az ügyész­ség infor­ma­ti­kai esz­kö­ze­it tart­ják kar­ban, a rend­sze­re­ket ellenőrzik,
  • gaz­da­sá­gi ügy­in­té­zők: az ügyész­sé­gek műkö­dé­se során fel­me­rült pénz­ügyi fel­ada­to­kat vég­zik (szám­lák foga­dá­sa, kifi­ze­té­sek intézése),
  • sta­tisz­ti­ku­sok: a sta­tisz­ti­kai adat­szol­gál­ta­tás­sal kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat lát­ják el,
  • gond­no­kok: az épü­le­tek kar­ban­tar­tá­sá­ért felelnek.

Az ügyész­sé­gek zavar­ta­lan mun­ka­vég­zé­sé­nek fel­té­te­le­i­nek biz­to­sí­tá­sá­ban gép­ko­csi­ve­ze­tők, biz­ton­sá­gi őrök, taka­rí­tók is fon­tos részt vállalnak.

Az ügyész­ség mun­ka­tár­sa­i­ra vonat­ko­zó rész­le­tes sza­bá­lyo­kat a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény és az ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­val kap­cso­la­tos egyes kér­dé­sek­ről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ uta­sí­tás tartalmazzák.