Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Nemzetközi együttműködés

Nemzetközi együttműködés

Bár az ügyész­ség mun­ká­ja elsőd­le­ge­sen a nem­ze­ti bün­te­tő­el­já­rá­sok kap­csán elen­ged­he­tet­len, az ügyész­ség a nem­zet­kö­zi szak­mai és jogi kör­nye­zet része­ként végzi a feladatát.

A rend­szer­vál­to­zás, majd hazánk uniós csat­la­ko­zá­sa révén a kül­föl­di kap­cso­la­tok köre jelen­tő­sen bővült.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész irá­nyí­tá­sa alatt a magyar ügyé­szi szer­ve­zet meg­ha­tá­ro­zó ténye­ző­vé vált a nem­zet­kö­zi színtéren.

Az ügyész­ség nem­zet­kö­zi tevé­keny­sé­ge elsősorban

A szer­te­ága­zó és szí­nes nem­zet­kö­zi fel­ada­tok­ról az egyes terü­le­tek­re kat­tint­va olvashat.