Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Nemzetközi együttműködés » Bűnügyi együttműködés a külföldi ügyészségekkel

Bűnügyi együttműködés a külföldi ügyészségekkel 

A mai bűn­ügyek egyre gyak­rab­ban lépik át az ország­ha­tá­ro­kat, így alap­ve­tő­en fon­tos más álla­mok­kal az együttműködés.

Első­sor­ban a

chevron

vagyon elle­ni bűncselekményeknél, 

chevron

költ­ség­ve­té­si csalásoknál, 

chevron

pénz­mo­sás­nál,

chevron

ember­csem­pé­szet­nél,

chevron

ember­ke­res­ke­de­lem­mel kap­cso­la­tos bűnügyeknél

figyel­he­tő meg a hatá­ro­kon átnyú­ló jelleg.

Jog­se­gély­ké­rel­me­ket a magyar ügyész­sé­gek kül­de­nek és fogadnak.

A jog­se­gély­ké­rel­mek általában

chevron

kihall­ga­tá­sok­ra,

chevron

lefog­la­lá­sok­ra,

chevron

ada­tok beszer­zé­sé­re irányulnak.

Az uniós sza­bá­lyok lehe­tő­vé tet­ték, hogy a tag­ál­la­mok ügyész­sé­gei köz­vet­le­nül for­dul­ja­nak a másik tag­ál­lam ügyész­sé­gé­hez a jog­se­gély­ké­rel­mek­kel. A kérel­mek for­má­ját is egy­sé­ge­sí­tet­ték, az Euró­pai Nyo­mo­zá­si Hatá­ro­zat for­ma­nyom­tat­vá­nyá­val. A hatá­ro­za­to­kat leg­fel­jebb kilenc­ven nap alatt tel­je­sí­te­nie kell a másik tag­ál­lam ügyészségének.

Az ügyészi szervekhez érkezett bűnügyi jogsegélykérelmek és a más államokba irányuló bűnügyi jogsegélyek száma a 2017–2019. években

Ábra: Az ügyészi szervekhez érkezett bűnügyi jogsegélykérelmek és a más államokba irányuló bűnügyi jogsegélyek száma a 2017–2019. években
Ábra: Az ügyészi szervekhez érkezett bűnügyi jogsegélykérelmek és a más államokba irányuló bűnügyi jogsegélyek száma a 2017–2019. években

Az Euró­pai Unión kívü­li orszá­gok­kal a jog­se­gély­for­ga­lom a Leg­főbb Ügyész­sé­gen keresz­tül bonyolódik.

A legfőbb ügyészség által fogadott bűnügyi jogsegélykérelmek
száma a 2017–2019. években

Ábra: A legfőbb ügyészség által fogadott bűnügyi jogsegélykérelmek<br />száma a 2017–2019. években
Ábra: A legfőbb ügyészség által fogadott bűnügyi jogsegélykérelmek<br />száma a 2017–2019. években

Az ügyész­ség­nek arra is van lehe­tő­sé­ge – a Leg­főbb Ügyész­sé­gen keresz­tül –, hogy más orszá­gok­ban indult bün­te­tő­el­já­rást átve­gyen, vagy Magyar­or­szá­gon indult bün­te­tő­el­já­rást átad­jon másik ország­nak, ha a bün­te­tő­el­já­rás érde­kei ezt kívánják.

A külföldi hatóságoktól átvett és a külföldi hatóságoknak átadott
büntetőeljárások száma a 2017–2019. években

Ábra: A külföldi hatóságoktól átvett és a külföldi hatóságoknak átadott<br />büntetőeljárások száma a 2017–2019. években
Ábra: A külföldi hatóságoktól átvett és a külföldi hatóságoknak átadott<br />büntetőeljárások száma a 2017–2019. években

A magyar ügyész­sé­gek az olyan Magyar­or­szá­gon tett fel­je­len­té­se­ket, ame­lyek másik uniós tag­ál­lam­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­re vonat­koz­nak, köz­vet­le­nül meg­kül­dik az ille­té­kes uniós ügyész­ség­nek, ha a leg­főbb ügyész nem ren­del­ke­zik úgy, hogy Magyar­or­szá­gon indul­jon eljárás.

Az unión belül az euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs révén kez­de­mé­nyez­he­tő más tag­ál­la­mok­ban lévő sze­mé­lyek átadása-átvétele bün­te­tő­el­já­rá­sok kap­csán. Az unión kívül a kiada­tás ad lehe­tő­sé­get ugyanerre.

A jog­se­gély­for­ga­lom­ban az ügyész­ség gon­dos­ko­dik a szük­sé­ges for­dí­tá­sok elké­szí­té­sé­ről, illet­ve sok­szor az ügyé­szek köz­vet­le­nül veszik fel a kap­cso­la­tot a kül­föl­di ügyész­ség előadójával.

Az ügyészség legfontosabb nemzetközi és uniós partnerei

Eurojust logó

Az eurojust

Az Euró­pai Unió szer­ve­ként 2002-ben, Hol­lan­di­á­ban, Hágá­ban ala­pí­tot­ták meg az EUROJUST-ot, az Euró­pai Unió Bün­te­tő Igaz­ság­ügyi Együtt­mű­kö­dé­si Ügynökségét.

Fel­ada­ta a külön­bö­ző tag­ál­la­mi ható­sá­gok segí­té­se abban, hogy közö­sen lép­je­nek fel a ter­ro­riz­mus, vala­mint a több uniós orszá­got érin­tő egyéb súlyos és szer­ve­zett bűn­cse­lek­mé­nyek ellen.

A szer­ve­zet­be min­den uniós tag­ál­lam küld egy-egy tagot. A nem­ze­ti tagok tapasz­talt, magas beosz­tá­sú ügyé­szek, bírák vagy rendőrtisztek.

Az EUROJUST:

chevron

segí­ti az unión belü­li jog­se­gély­ké­rel­mek végrehajtását,

chevron

segí­ti a több orszá­got érin­tő bün­te­tő­el­já­rá­sok összehangolását,

chevron

meg­könnyí­ti az euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csok, vagyon­el­kob­zást elren­de­lő hatá­ro­za­tok kidol­go­zá­sát és végrehajtását.

Az EUROJUST probléma-megoldó köz­pont­ként lehe­tő­sé­get ad a több orszá­got érin­tő bün­te­tő­ügyek nyo­mo­zá­sá­nak koor­di­ná­lá­sá­ra, amely révén a sze­rep­lők közöt­ti eset­le­ges fél­re­ér­té­sek elke­rül­he­tők. Köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a sür­gős kérel­mek, bonyo­lult jogi kér­dé­sek rövid időn belül megoldhatók.

Az EUROJUST által kínált lehe­tő­sé­get jól pél­dáz­za az „ún. csen­ge­lei ember­ölés” nyo­mo­zá­sá­ban vál­lalt sze­re­pe, ahol az EUROJUST bevo­ná­sá­val sike­rült az elkö­ve­tőt Auszt­ri­á­ban elfog­ni:
https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-csengelei-gyilkossag-ugyeben/

Hason­ló­an fon­tos mun­kát vég­zett az EUROJUST a ter­ror­cse­lek­ménnyel vádolt F. Has­san ügyé­ben, a nagy­szá­mú jog­se­gély­ké­re­lem kéz­ben tar­tá­sá­val, koor­di­ná­lá­sá­val:
https://ugyeszseg.hu/vademeles-terrorcselekmeny-es-emberiesseg-elleni-buntett-miatt-f-hassan-ellen-videoval-es-fotoval/

 

Az EUROJUST:

chevron

koor­di­ná­ci­ós értekezletekkel,

chevron

közös nyo­mo­zó­cso­por­tok­kal,

chevron

koor­di­ná­ci­ós központokkal

is segí­ti a munkát.

 

A koor­di­ná­ci­ós érte­kez­le­te­ken a több tag­ál­la­mot érin­tő nyo­mo­zá­sok kap­csán ülhet­nek egy asz­tal­hoz a nyo­mo­zó szer­vek, ügyész­sé­gek, bíró­sá­gok tag­jai. Az uta­zá­si és szál­lás­költ­sé­ge­ket az EUROJUST meg­té­rí­ti, tol­má­cso­kat biz­to­sít, elem­zé­se­ket ad.

A több tag­ál­lam­ban folyó nyo­mo­zá­sok ese­té­ben sok­szor cél­sze­rű a nyo­mo­zá­so­kat közö­sen meg­ol­da­ni, ezért az EUROJUST közös nyo­mo­zó­cso­por­tok lét­re­ho­zá­sát is támo­gat­ja. A meg­be­szé­lé­sek­nek hely­színt biz­to­sít, a nyo­mo­zás költ­sé­ge­i­nek egy részét átvál­lal­ja, vala­mint elem­zé­sek­kel is segí­ti a munkát.

A koor­di­ná­ci­ós köz­pon­tok közös akció­na­po­kat tar­ta­nak, ame­lye­ken a részt­ve­vők infor­má­ci­ó­kat oszt­hat­nak meg egy­más­sal a több orszá­got érin­tő súlyos és szer­ve­zett bűnö­zés témájában.

 „Ladis­lav Ham­ran, az Euro­just elnö­ke 2018-as beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy Magyar­or­szág az első a tag­ál­la­mok között a kiemelt bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán tör­té­nő infor­má­ció­át­adás terén. Magyar­or­szág pro­ak­tív hoz­zá­ál­lá­sa, és az EUROJUST-on keresz­tü­li igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés mel­let­ti elkö­te­le­zett­sé­ge példaértékű.”

Olaf logó

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Az Euró­pai Unió szer­ve, fel­ada­ta, hogy fel­de­rít­se és kivizs­gál­ja az uniós költ­ség­ve­tés kárá­ra elkö­ve­tett visszaéléseket.

Hatás­kö­ré­be tartozik:

chevron

vala­mennyi uniós kifizetés,

chevron

egyes uniós befi­ze­té­sek (vámok),

chevron

az EU alkal­ma­zot­ta­i­nak és intéz­mé­nye­i­nek súlyos köte­le­zett­ség­sze­gé­sé­nek vizsgálata.

Az eljá­rá­sa­ik admi­niszt­ra­tív sza­bály­ta­lan­sá­gok fel­tá­rá­sá­ra irá­nyul­nak, amely­nek végén:

chevron

igaz­ga­tá­si,

chevron

pénz­ügyi,

chevron

vagy igaz­ság­ügyi ajánlásokat

tesz­nek.

 

Igaz­ság­ügyi aján­lás­sal akkor él a hiva­tal, ha állás­pont­juk sze­rint, bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja merül­het fel. Az aján­lás nyo­mán a tag­ál­lam arra jogo­sult szer­vei dön­te­nek a nyo­mo­zás elrendeléséről.

A magyar ügyész­ség folya­ma­to­san együtt­mű­kö­dik az OLAF-fal. A magyar ügyész­ség – bár erre nincs köte­le­zett­sé­ge – min­den OLAF igaz­ság­ügyi aján­lás nyo­mán vagy elren­del­te a nyo­mo­zást, vagy ha már volt az ügy­ben folya­mat­ban nyo­mo­zás, akkor a nyo­mo­zás kere­té­ben érté­kel­ték azt.

Az OLAF 2019-as éves jelen­té­se sze­rint a magyar ügyész­ség az uniós átla­got (39%) lénye­ge­sen meg­ha­la­dó­an emel vádat az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sa­i­val érin­tett ügyek­ben (47%).

Az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sa­i­nak száma az utób­bi évek­ben folya­ma­to­san csökkent:

chevron

2015-2016-ban tíz-tíz,

chevron

2017-ben hat,

chevron

2018-ban négy,

chevron

2019-ben pedig három aján­lás érkezett. 

Kiemel­ten fon­to­san tart­ja mind az OLAF, mind a magyar ügyész­ség a szer­ve­ze­tek közöt­ti haté­kony infor­má­ció­cse­rét és együtt­mű­kö­dést, amit az OLAF főigaz­ga­tói és a leg­főbb ügyész közöt­ti talál­ko­zók is erősítenek.

Hon­lap: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_hu

Europol logó

EUROPOL

A magyar ügyész­ség, első­sor­ban az EUROJUST-on keresz­tül, szo­ro­san együtt­mű­kö­dik az EUROPOL-lal.

Az EUROPOL az Euró­pai Unió bűn­ül­dö­ző ügy­nök­sé­ge, és az uniós bűn­ügyi együtt­mű­kö­dést támo­ga­tó szerv.

Nem­zet­kö­zi jel­le­gű bűn­cse­lek­mény­nél a tag­ál­la­mi nyo­mo­zá­sok­hoz szak­mai és tech­ni­kai segít­sé­get nyúj­ta­nak. Infor­má­ci­ó­kat bocsá­ta­nak ren­del­ke­zés­re, meg­be­szé­lé­se­ket koor­di­nál­nak, labo­ra­tó­ri­u­mot működ­tet­nek, tech­no­ló­gi­ai hát­te­ret biztosítanak.

Hon­lap: https://www.europol.europa.eu/hu/about-europol

Interpol logó

Interpol

Az INTERPOL világ­szin­ten segí­ti a nyo­mo­zá­so­kat, adat­bá­zi­sa­ik - töb­bek között körö­zött sze­mé­lyek­ről, ujj­le­nyo­ma­tok­ról, ello­pott sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyok­ról - fon­tos sze­re­pet kap­hat­nak a nem­zet­kö­zi jel­le­gű nyo­mo­zá­sok­ban. Tech­ni­kai és tanács­adói hát­tér­tá­mo­ga­tás is tud­nak nyúj­ta­ni. A bün­te­tő­ügye­ken keresz­tül az ügyész­ség is kap­cso­lat­ban áll a lyon-i köz­pont­tal műkö­dő szervezettel.

Hon­lap: https://www.interpol.int/en

EJN logó

Európai Igazságügyi Hálózat (EJN)

Az unión belül a bün­te­tő­ügyek­ben az igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés könnyí­té­se, segí­té­se a háló­zat fel­ada­ta. Az egyes tag­ál­la­mok kap­cso­lat­tar­tó­kat jelöl­nek ki, aki­ken keresz­tül folyik az infor­má­ció­adás. A Leg­főbb Ügyész­sé­gen is ren­del­ke­zés­re áll kapcsolattartó.

Hon­lap: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/Ejn_Home/HU