Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Nemzetközi együttműködés » Magas szintű nemzetközi kapcsolatok

Magas szintű nemzetközi kapcsolatok

Az ügyész­sé­gen a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­to­kat a Leg­főbb Ügyész­ség Nem­zet­kö­zi és Euró­pai Ügyek Főosz­tá­lya szervezi.

Tevé­keny­sé­ge fel­öle­li töb­bek között:

chevron

a klasszi­kus dip­lo­má­ci­ai kapcsolattartást,

chevron

for­dí­tói tevé­keny­ség végzését,

chevron

nem­zet­kö­zi tovább­kép­zés­sel kap­cso­la­tos feladatokat.

A leg­főbb ügyész és a leg­főbb ügyész helyet­te­sek kül­föl­di kikül­de­té­se­ken vesz­nek részt, vala­mint fogad­ják a hiva­ta­los láto­ga­tás­ra Magyar­or­szág­ra érke­ző felső szin­tű küldöttségeket.

A leg­főbb ügyész nem­zet­kö­zi prog­ram­jai a hason­ló szin­tű álla­mi veze­tők és a dip­lo­má­ci­ai kép­vi­se­le­tek rész­vé­te­lé­vel zaj­la­nak, az álla­mi pro­to­koll és a dip­lo­má­ci­ai pro­to­koll sza­bá­lyai szerint.

Kiemel­ten fon­to­sak a leg­főbb ügyé­szi találkozók:

chevron

a határ menti orszá­gok leg­főbb ügyészeivel,

chevron

az uniós leg­főbb ügyészekkel, 

chevron

egyre bővü­lő kör­ben, a nem uniós (viet­ná­mi, kínai, kubai, orosz) leg­főbb ügyészekkel.

Kiemel­ten fon­to­sak a leg­főbb ügyé­szi találkozók:

chevron

a határ menti orszá­gok leg­főbb ügyészeivel,

chevron

az uniós leg­főbb ügyészekkel, 

chevron

egyre bővü­lő kör­ben, a nem uniós (viet­ná­mi, kínai, kubai, orosz) leg­főbb ügyészekkel.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész nem­zet­kö­zi tevé­keny­sé­ge aktív, rend­sze­re­sen vesz részt nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­kon, tanács­ko­zá­so­kon, vala­mint angol nyel­ven tart szak­mai elő­adá­so­kat. Nagy hang­súlyt fek­tet a nem­zet­kö­zi kapcsolatépítésre.

Így 2004-2006 között az Euró­pa Tanács Euró­pai Ügyé­szek Kon­zul­ta­tív Taná­csá­nak (CCPE) alel­nö­ke volt.

2005-ben az Euró­pa Tanács tag­ál­la­ma­i­nak leg­főbb ügyé­szi kon­fe­ren­ci­á­ját Buda­pes­ten a magyar Leg­főbb Ügyész­ség szer­vez­te, ame­lyen elfo­gad­ták „Az ügyé­szek eti­kai és maga­tar­tá­si sza­bá­lya­i­nak euró­pai irányelvei”-ről szóló Buda­pes­ti Irányelveket.

2011 máju­sá­ban dr. Polt Péter leg­főbb ügyészt elnök­ké válasz­tot­ták az Euró­pai Unió Leg­főbb Ügyé­sze­i­nek Háló­za­tá­ban. Az egy­éves elnö­ki peri­ó­dus zárá­sa­ként 2012 máju­sá­ban Buda­pes­ten tar­tot­ták a Háló­zat éves konferenciáját.

A leg­főbb ügyész a Viseg­rá­di Cso­port (Cseh Köz­tár­sa­ság, Len­gyel Köz­tár­sa­ság, Szlo­vák Köz­tár­sa­ság és Magyar­or­szág) leg­főbb ügyé­sze­it 2014-ben Bala­tonl­el­lén, 2018-ban pedig Viseg­rá­don fogadta.

A Shang­ha­ji Tudo­má­nyos Aka­dé­mia Jogi Inté­ze­té­nek Euró­pai Bün­te­tő­jo­gi Kuta­tó­köz­pont­ja dr. Polt Péter leg­főbb ügyészt tisz­te­let­be­li elnök­ké nevez­te ki 2014-ben.

A fel­ső­szin­tű kap­cso­la­tok ápo­lá­sa mel­lett a szak­ér­tői szin­tű két­ol­da­lú kap­cso­la­tok fej­lesz­té­se is hang­sú­lyos. Állan­dó az együtt­mű­kö­dés a határ menti orszá­gok megyei és regi­o­ná­lis főügyé­sze­i­vel, vala­mint Orosz­or­szág Leg­főbb Ügyész­sé­gé­vel is.

AZ ÜGYÉSZSÉG LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS UNIÓS PARTNEREI

 • Igaz­ság­szol­gál­ta­tás Haté­kony­sá­gá­ért Küzdő Euró­pai Bizott­ság (CEPEJ):
  az Euró­pa Tanács 47 tag­ál­la­má­nak szak­ér­tő­jé­ből áll. Célja az igaz­ság­szol­gál­ta­tás műkö­dé­sé­nek érté­ke­lé­se a tag­ál­la­mok­ban, a refor­mok ösz­tön­zé­se. A CEPEJ-ben Magyar­or­szá­got a Leg­főbb Ügyész­ség Nem­zet­kö­zi és Euró­pai Ügyek Főosz­tá­lya képviseli.

  Hon­lap: https://www.coe.int/en/web/cepej

 • Euró­pai Ügyé­szek Kon­zul­ta­tív Taná­csa (CCPE):
  az Euró­pa Tanács Minisz­te­rek Bizott­sá­gá­nak tanács­adó tes­tü­le­te. Fel­ada­ta az ügyész­sé­gek sze­re­pé­nek folya­ma­tos nyo­mon köve­té­se. A CCPE mun­ká­já­nak tevé­keny­sé­gé­ben Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész sze­mé­lye­sen vesz részt.

  Hon­lap: https://www.coe.int/en/web/ccpe

 • Pénz­mo­sás és a Ter­ro­riz­mus Finan­szí­ro­zá­sa Elle­ni Intéz­ke­dé­se­ket Vizs­gá­ló Szak­ér­tői Cso­port (MONEYVAL):
  az Euró­pa Tanács állan­dó fel­ügye­le­ti szer­vé­nek célja a pénz­mo­sás és terrorizmus-finanszírozás elle­ni küz­de­lem. A MONEYVAL vizs­gál­ja a tag­ál­la­mok mun­ká­ját, elem­zi a terü­let folya­ma­to­san meg­úju­ló mód­sze­re­it. A magyar ügyé­szek aktív részt­ve­vői a cso­port munkájának.

  Hon­lap: https://www.coe.int/en/web/moneyval

 • Kor­rup­ció Elle­ni Álla­mok Cso­port­ja (GRECO):
  az Euró­pa Tanács állan­dó fel­ügye­le­ti szer­vé­nek célja a kor­rup­ció elle­ni küz­de­lem. A GRECO, amely­nek mun­ká­já­ban magyar ügyé­szek is részt vesz­nek, rend­sze­re­sen ellen­őr­zi a tag­ál­la­mok kor­rup­ció elle­ni gya­kor­la­tát, a tapasz­ta­la­to­kat közzéteszi.

  Hon­lap: https://www.coe.int/en/web/greco

 • Az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma­i­nak leg­fel­sőbb bíró­sá­gai mel­lett műkö­dő leg­főbb ügyé­szek, vagy azzal azo­nos jog­ál­lá­sú intéz­mé­nyek háló­za­ta (NADAL-network):
  az egye­sü­let célja az euró­pai eset­jog­gal, vala­mint a tag­ál­la­mok leg­fel­sőbb bíró­sá­ga­i­nak dön­té­se­i­vel kap­cso­la­tos kér­dé­sek megvitatása.

  Hon­lap: https://www.prokuratuur.ee/nadal/insight-nadal-network

 • Az Euró­pai Unió Tag­ál­la­mai Leg­főbb Ügyé­sze­i­nek Kon­zul­ta­tív Fóruma:
  a tag­ál­la­mok leg­főbb ügyé­szei közöt­ti infor­má­lis együtt­mű­kö­dés. Éven­te leg­alább egy­szer ülé­sez­nek, az EUROJUST köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, Hágában.

  Hon­lap: http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/networks-and-fora/consultative-forum/Pages/forum-prosecutors-general-and-directors-public-prosecution.aspx

 • A Viseg­rá­di Csoport:
  a Cseh Köz­tár­sa­ság, Len­gyel Köz­tár­sa­ság, Szlo­vák Köz­tár­sa­ság és Magyar­or­szág regi­o­ná­lis együtt­mű­kö­dé­se. A név ere­de­te arra utal, hogy 1335-ben a viseg­rá­di vár, a magyar kirá­lyok akko­ri szék­he­lye a len­gyel, cseh és magyar király csúcs­ta­lál­ko­zó­já­nak hely­szí­ne volt. A Viseg­rá­di Cso­port leg­főbb ügyé­szei első alka­lom­mal 2012-ben ültek össze, azóta éven­te ismét­lik a talál­ko­zót. A talál­ko­zók célja a szer­ve­ze­te­i­ket közö­sen érin­tő aktu­á­lis témák megvitatása.

  A 2019-es len­gyel­or­szá­gi talál­ko­zó közös nyi­lat­ko­za­ta:
  https://ugyeszseg.hu/a-visegradi-negyek-legfobb-ugyeszeinek-lengyelorszagi-kozos-nyilatkozata/