Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Nemzetközi együttműködés » Nemzetközi továbbképzések, konferenciák

Nemzetközi továbbképzések, konferenciák

Az ügyész­ség aktív sze­re­pet vál­lal a nem­zet­kö­zi szak­mai élet­ben. A kol­lé­gák rend­sze­re­sen részt vesz­nek kül­föl­di szak­mai ren­dez­vé­nye­ken, az ott elhang­zot­tak­ról pedig szak­mai beszá­mo­ló­ban tájé­koz­tat­ják a szer­ve­zet egészét.

Az Euró­pai Igaz­ság­ügyi Kép­zé­si Háló­zat (EJTN) kép­zé­si lehe­tő­sé­ge­ket, rövid - és hosszú távú cse­re­prog­ra­mo­kat biz­to­sít az unión belül a bírák és ügyé­szek szá­má­ra. Az EJTN prog­ram­ja­i­ban is állan­dó köz­re­mű­kö­dő a magyar ügyészség:

chevron

az EUROJUST-nál töl­tött szak­mai gyakorlaton,

chevron

az uniós igaz­ság­ügyi intéz­mé­nyek­hez szer­ve­zett látogatásokon,

chevron

a cse­re­prog­ra­mo­kon

min­dig kép­vi­se­li a magyar ügyész­sé­get munkatárs.

Az ügyész­ség hason­ló­kép­pen a Nem­zet­kö­zi Ren­dé­sze­ti Aka­dé­mia (ILEA) ügyé­szek szá­má­ra is elér­he­tő tovább­kép­zé­se­in is fon­tos­nak tart­ja a részvételt.

Az ügyész­ség is szer­vez nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­kat, az utób­bi évek kiemel­ke­dő, a magyar ügyész­ség által szer­ve­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­ái voltak:

chevron

2005-ben az Euró­pai Tanács tag­ál­la­ma­i­nak leg­főbb ügyé­szi konferenciája,

chevron

2010-ben az euró­pai kon­ti­nens leg­főbb ügyé­sze­i­nek EUROJUSTICE konferenciája,

chevron

2012-ben az Euró­pai Unió Leg­főbb Ügyé­szei Háló­za­tá­nak éves konferenciája,

chevron

2014-ben és 2018-ban a Viseg­rá­di Cso­port leg­főbb ügyé­sze­i­nek éves találkozója.

2017. szeptember 19-én Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a hivatalában fogadta az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának (CONT) delegációját