Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Statisztikai adatok

A Leg­főbb Ügyész­ség sta­tisz­ti­kai tevé­keny­sé­gé­nek bemutatása

Tájé­koz­ta­tó a Leg­főbb Ügyész­ség akkreditációjáról

Kiad­vá­nya­ink:

Koráb­bi kiadványaink:

 Az Orszá­gos Sta­tisz­ti­kai Adat­gyűj­té­si Prog­ram­ban hasz­nált adat­gyűj­té­si kérdőívek

Egy­sé­ges nyo­mo­zó ható­sá­gi és ügyész­sé­gi bűn­ügyi sta­tisz­ti­ka (OSAP 2341)

ENyÜBS'13 (2018.06.30-ig)

ENyÜBS'18 (2018.07.01-től)

Vád­kép­vi­se­le­ti Infor­ma­ti­kai Rend­szer (OSAP 1523)

Ügyész­sé­gi ügy­for­gal­mi sta­tisz­ti­ka (OSAP 1522)

A sta­tisz­ti­kai ada­to­kat, elem­zé­se­ket a KÖZÉRDEKŰ ADATOK/ Infor­má­ció­sza­bad­ság / 2/14. rész­ben folya­ma­to­san közzétesszük.