Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Tudományos munkák » Országos Kriminológiai Intézet

Országos Kriminológiai Intézet

Az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet Kelet-Közép Euró­pa leg­na­gyobb kri­mi­no­ló­gi­ai kutatóhelye.

Az inté­zet­ben jogász, tör­té­nész, szo­cio­ló­gus és pszi­cho­ló­gus kol­lé­gák fog­lal­koz­nak közö­sen a bűnö­zés, a bűn­el­kö­ve­tők, az áldo­za­tok tár­sa­dal­mi jel­lem­ző­i­vel, a bűn­cse­lek­mé­nyek oka­i­val, sajátosságaival.

Fel­ada­tuk a bűnö­zés elem­zé­se révén álta­lá­nos, a tár­sa­da­lom egé­szé­re vonat­ko­zó követ­kez­te­té­sek levonása.

A kri­mi­no­ló­gia több tudo­mány­te­rü­let esz­kö­ze­it hasz­nál­ja fel, cél­ki­tű­zé­se a bűnö­zés elle­ni küz­de­lem segí­té­se. A tár­sa­dal­mi okok és jel­lem­zők meg­ér­té­sé­vel a bűnö­zés elle­ni fel­lé­pés, a bevet­he­tő esz­kö­zök és az elkö­ve­tők későb­bi reha­bi­li­tá­ci­ó­ja is cél­irá­nyo­sabb és meg­ala­po­zot­tabb lehet.

Az Inté­zet az ügyész­ség szer­ve­ze­té­hez tar­to­zik, ugyan­ak­kor, mivel tisz­tán tudo­má­nyos mun­kát foly­tat, az ügyész­ség egye­di ügyek­kel fog­lal­ko­zó részé­től füg­get­le­nül, kizá­ró­lag a tudo­má­nyos élet sza­bá­lyai sze­rint látja el a munkáját. 

A témák szé­les köré­vel fog­lal­koz­nak, a csa­lá­don belü­li erő­szak­tól kezd­ve a tech­no­ló­gi­ai moder­ni­zá­ci­ón át a műtárgy­ha­mi­sí­tá­sig a bün­te­tő­jo­got érin­tő kér­dé­sek minél nagyobb sze­le­tét igye­kez­nek a mun­ka­tár­sak feldolgozni.

Az ered­mé­nye­ket köny­vek, cik­kek, tanul­mány­kö­te­tek for­má­já­ban, kon­fe­ren­ci­á­kon, tovább­kép­zé­se­ken, elő­adá­so­kon tár­ják a szak­mai közön­ség felé. Az OKRI gon­doz­za az Ügyész­sé­gi Szem­lét, ami az ügyész­ség tudo­má­nyos kiadványa.

Fon­tos­nak tart­ják a lakos­ság isme­re­te­i­nek növe­lé­sét is, szí­ve­sen nyi­lat­koz­nak a médi­á­nak, ha egy-egy téma kap­csán hite­les tájé­koz­ta­tás­ra van szükség.

Az OKRI külön hon­lap­ját az aláb­bi lin­ken érhe­tik el: 

Országos Kriminológiai Intézet