Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészi etika

Az ügyészi etikáról

Hiva­tá­sunk eti­kai maga­tar­tá­si sza­bá­lyai útmu­ta­tó­ul szol­gál­nak gyor­san vál­to­zó világunkban.

Az ügyé­szi etika taná­cso­kat ad, javas­la­to­kat tesz, meg­mond­ja, hogy mit kell, mit sza­bad és mit nem sza­bad tenni, nem­csak az ügyé­szek­nek, hanem a többi ügyész­sé­gi mun­ka­társ­nak is.

Az eti­kai sza­bá­lyok betar­tá­sa révén a kol­lé­gák úgy tud­nak eljár­ni a hiva­tá­suk gya­kor­lá­sa során és a magán­éle­tük­ben is, hogy meg­őr­zik mind a saját, mind az ügyész­ség tekintélyét.

A KÖVETKEZŐ AJÁNLÁSOKAT SZEM ELŐTT TARTVA VÉGEZZÜK MUNKÁNKAT:

Fel­ada­ta­in­kat tisz­tes­sé­ge­sen, befo­lyás­tól men­te­sen, pár­tat­la­nul, követ­ke­ze­te­sen, haté­ko­nyan és idő­sze­rű­en kíván­juk ellátni

Tisz­te­let­ben tart­juk és védel­mez­zük az embe­ri mél­tó­sá­got, az embe­ri jogo­kat, kerül­jük a diszk­ri­mi­ná­ció min­den formáját

Kiemelt figyel­met for­dí­tunk a hát­rá­nyos hely­ze­tű vagy védel­met igény­lő sze­mé­lyek, külö­nö­sen a sér­tet­tek, a kis­ko­rú­ak és a fogya­té­kos­ság­gal élő sze­mé­lyek helyzetére

A társ­szer­vek­kel, más ható­ság­gal és a jogi szak­ma más kép­vi­se­lő­i­vel kap­cso­la­tos fel­ada­ta­in­kat hatá­ro­zot­tan, de tisz­te­let­tel teljesítjük

A bün­te­tő­el­já­rás során dön­té­se­in­ket a bizo­nyí­té­kok tár­gyi­la­gos érté­ke­lé­se alap­ján hoz­zuk meg

A köz­jog terü­le­tén töre­ke­dünk a tör­vény­sér­tés­ből eredő jog­sé­re­lem elhárítására

A magán­éle­tünk­ben hiva­tás­hoz méltó, jog­kö­ve­tő maga­tar­tást tanú­sí­tunk, a hiva­ta­li
műkö­dés­sel össze­füg­gés­ben nem fogad­ha­tunk el sem­mi­fé­le aján­dé­kot, jutal­mat, előnyt, vagy
ezek ígéretét.

AZ ÜGYÉSZI HIVATÁS RÉSZLETES ETIKAI SZABÁLYAIT LEGFŐBB ÜGYÉSZI AJÁNLÁS HATÁROZZA MEG, AMELYET ITT OLVASHATNAK.