Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészségi Közlöny

Ügyészségi Közlöny

Az ügyész­sé­get érin­tő leg­fris­sebb jog­sza­bá­lyok, dön­té­sek, uta­sí­tá­sok, sze­mé­lyi hírek elér­he­tők az Ügyész­sé­gi Köz­löny aktu­á­lis számában:

Szervezeti szabályok

Magyar­or­szág Alaptörvénye

Az ügyész­ség­ről szóló 2011. évi CLXIII. törvény

A leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. törvény

Az ügyész­ség szer­ve­ze­té­ről és műkö­dé­sé­ről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

Az ügyész­sé­gek ille­té­kes­sé­gi terü­le­té­ről szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás

Büntetőjogi szabályok

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv­ről szóló 2012. évi C. törvény

A bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló 2017. évi XC. törvény

Az elő­ké­szí­tő eljá­rás­sal, a nyo­mo­zás fel­ügye­le­té­vel és irá­nyí­tá­sá­val, vala­mint a befe­je­ző intéz­ke­dé­sek­kel kap­cso­la­tos ügyé­szi fel­ada­tok­ról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

A fia­tal­ko­rú­ak bün­te­tő­ügye­i­vel kap­cso­la­tos ügyész­sé­gi szak­fel­ada­tok ellá­tá­sá­ról szóló 11/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

Az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás­ról szóló 12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

A bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség­ről szóló 8/2018. (VI. 27.) LÜ utasítás

Büntetőjogi szabályok

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv­ről szóló 2012. évi C. törvény

A bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló 2017. évi XC. törvény

Az elő­ké­szí­tő eljá­rás­sal, a nyo­mo­zás fel­ügye­le­té­vel és irá­nyí­tá­sá­val, vala­mint a befe­je­ző intéz­ke­dé­sek­kel kap­cso­la­tos ügyé­szi fel­ada­tok­ról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

A fia­tal­ko­rú­ak bün­te­tő­ügye­i­vel kap­cso­la­tos ügyész­sé­gi szak­fel­ada­tok ellá­tá­sá­ról szóló 11/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

Az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás­ról szóló 12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

A bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség­ről szóló 8/2018. (VI. 27.) LÜ utasítás

Közjogi szabályok

A Pol­gá­ri Tör­vény­könyv­ről szóló 2013. évi V. törvény

A pol­gá­ri per­rend­tar­tás­ról szóló 2016. évi CXXX. törvény

A sza­bály­sér­té­sek­ről, a sza­bály­sér­té­si eljá­rás­ról és a sza­bály­sér­té­si nyil­ván­tar­tá­si rend­szer­ről szóló 2012. évi II. tör­vény

Az álta­lá­nos köz­igaz­ga­tá­si rend­tar­tás­ról szóló 2016. évi CL. tör­vény

A köz­igaz­ga­tá­si per­rend­tar­tás­ról szóló 2017. évi I. tör­vény

A cég­nyil­vá­nos­ság­ról, a bíró­sá­gi cég­el­já­rás­ról és a vég­el­szá­mo­lás­ról szóló 2006. évi V. törvény

Az egye­sü­lé­si jog­ról, a köz­hasz­nú jog­ál­lás­ról, vala­mint a civil szer­ve­ze­tek műkö­dé­sé­ről és támo­ga­tá­sá­ról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi fel­ada­ta­i­ról szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás

A bün­te­té­sek, intéz­ke­dé­sek, egyes kény­szer­in­téz­ke­dé­sek és a sza­bály­sér­té­si elzá­rás vég­re­haj­tá­sá­ról szóló 2013. évi CCXL. törvény

A büntetés-végrehajtási tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­ti és jog­vé­del­mi ügyé­szi tevé­keny­ség­ről szóló 20/2014. (XII. 23.) LÜ utasítás

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A köl­csö­nös bűn­ügyi jog­se­gély­ről szóló, Stras­bourg­ban 1959. ápri­lis 20. nap­ján alá­írt Euró­pai Egyezmény

Az Euró­pai Unió tag­ál­la­mai közöt­ti köl­csö­nös bűn­ügyi jog­se­gély­ről szóló, 2000. május 29-én kelt Egyezmény

Az Euró­pai Par­la­ment és a Tanács 2014/41/EU Irány­el­ve a bün­te­tő­ügyek­ben kibo­csá­tott euró­pai nyo­mo­zá­si határozatról

Az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma­i­val foly­ta­tott bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés­ről szóló 2012. évi CLVIII. törvény

A nem­zet­kö­zi bűn­ügyi jog­se­gély­ről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A köl­csö­nös bűn­ügyi jog­se­gély­ről szóló, Stras­bourg­ban 1959. ápri­lis 20. nap­ján alá­írt Euró­pai Egyezmény

Az Euró­pai Unió tag­ál­la­mai közöt­ti köl­csö­nös bűn­ügyi jog­se­gély­ről szóló, 2000. május 29-én kelt Egyezmény

Az Euró­pai Par­la­ment és a Tanács 2014/41/EU Irány­el­ve a bün­te­tő­ügyek­ben kibo­csá­tott euró­pai nyo­mo­zá­si határozatról

Az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma­i­val foly­ta­tott bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés­ről szóló 2012. évi CLVIII. törvény

A nem­zet­kö­zi bűn­ügyi jog­se­gély­ről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény