Főoldal » Az ügyészségről » Vezetői » Dr. Belovics Ervin szakmai önéletrajz

DR. BELOVICS ERVIN
főtitkár

Szak­mai önéletrajz

Név Dr. Belo­vics Ervin

 

Tanul­má­nyok

1978-83 ELTE Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar
1985 Bírói-ügyészi szak­vizs­ga
1990-93 Buda­pes­ti Köz­gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egyetem

 

Tudo­má­nyos fokozat
2007 Dok­to­ri foko­zat (Ph.D. címe: „Az érték-érdek össze­üt­kö­zé­sek, mint a bün­te­ten­dő­sé­get kizá­ró okok”), summa cum laude, Pécsi Tudo­mány­egye­tem (PTE)
2012 Habi­li­tá­ció (Témá­ja: „A tör­vé­nyes vád”), Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar (PPKE JÁK)
2014 Egye­te­mi tanár, Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem (PPKE) Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar

 

Nyelv­tu­dás

  német közép­fok
  angol alap­fok

 

Szak­mai életpálya
1983-84 Buda­pest XX. kerü­le­ti Bíró­ság, bíró­sá­gi fogalmazó
1984-85 Leg­fel­sőbb Bíró­ság, bíró­sá­gi fogalmazó
1985-89 Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um, bíró
1989-90 Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság, csoportvezető-helyettes bíró
1993- Leg­főbb Ügyész­ség, leg­főbb ügyész­sé­gi ügyész
1994- Leg­főbb Ügyész­ség, cso­port­ve­ze­tő leg­főbb ügyész­sé­gi ügyész
1995- Leg­főbb Ügyész­ség, főosztályvezető-helyettes leg­főbb ügyész­sé­gi ügyész
2000-2022 Leg­főbb Ügyész­ség, leg­főbb ügyész bün­te­tő­jo­gi helyettese
2022- Leg­főbb Ügyész­ség, főtitkár
 
Okta­tói, tudo­má­nyos tevékenység
1996- PPKE Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar, meg­bí­zott oktató
1999- PPKE Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar, rész­fog­lal­ko­zá­sú mestertanár
2008- PPKE Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar, főál­lá­sú tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi docens
2014- PPKE Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar, főál­lá­sú tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi tanár
1995- ELTE Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar, meg­bí­zott előadó
2009-

ELTE Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar, rész­fog­lal­ko­zá­sú egye­te­mi adjunktus

2015- ELTE Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar, egye­te­mi magántanár

 

Tudo­má­nyos köz­le­mé­nye­i­met a Magyar Tudo­má­nyos Művek Tára (mtmt.hu) tartalmazza.

 

Szak­mai köz­éle­ti tevékenység

2006- IAACA (Kor­rup­ci­ós Ügyek­ben Eljá­ró Nem­zet­kö­zi Ható­ság) tagság
2011- MTA Köz­tes­tü­le­ti tagság
2008- PPKE Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar, kari taná­csi tagság
2003- Bün­te­tő­jo­gi kodi­fi­ká­ció, szer­kesz­tő­bi­zott­sá­gi tagság
2018- Ügyész­sé­gi Szem­le, szer­kesz­tő­bi­zott­sá­gi tagság