Főoldal » Az ügyészségről » Vezetői » Dr. Lajtár István önéletrajz

DR. LAJTÁR ISTVÁN
a legfőbb ügyész közjogi helyettese

Szak­mai önélet­rajz

Név Dr. Laj­tár Ist­ván
Szü­le­té­si hely, idő Buda­pest, 1961.

 

Tanul­má­nyok

1987 dip­lo­ma ELTE Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar
2008 dok­to­ri foko­zat (PhD) Káro­li Gás­pár Refor­má­tus Egye­tem

 

Nyelv­is­me­ret, egyéb tanul­má­nyok
2004 Euró­pai Számítógép-használói jogo­sít­vány (ECDL Start);
2007 német nyelv­ből közép­fo­kú C típu­sú álla­mi nyelv­vizs­ga

 

Szak­mai élet­pá­lya
1987-91 fogal­ma­zó, majd bün­te­tő ügy­sza­kos bíró a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon;
1991-92 beosz­tott bíró az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um Bün­te­tő­jo­gi Főosz­tá­lyán;
1992-2001 leg­főbb ügyész­sé­gi ügyész a Leg­főbb Ügyész­ség Bün­te­tő­bí­ró­sá­gi Főosz­tá­lyá­nak Büntetés-végrehajtási Fel­ügye­le­ti Osz­tá­lyán;
2001-02 osztályvezető-helyettes ügyész a Leg­főbb Ügyész­ség Büntetés-végrehajtási Tör­vé­nyes­sé­gi Fel­ügye­le­ti és Jog­vé­del­mi Önál­ló Osz­tá­lyán;
2002-11 osz­tály­ve­ze­tő ügyész a Leg­főbb Ügyész­ség Gyermek- és Ifjú­ság­vé­del­mi Önál­ló Osz­tá­lyán;
2011-13 főosz­tály­ve­ze­tő ügyész a Leg­főbb Ügyész­ség Sze­mély­ügyi, Tovább­kép­zé­si és Igaz­ga­tá­si Főosz­tá­lyán;
2013-tól köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes

Okta­tá­si tevé­keny­ség

1997-99 Pécsi Tudo­mány­egye­tem;
1999-től Káro­li Gás­pár Refor­má­tus Egye­tem;
2009-13 egye­te­mi docens­ként a Kar Bün­te­tő­jo­gi, Bün­te­tő Eljá­rás­jo­gi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tan­szék veze­tő­je;
2009-12 a Kari Tanács tagja;
2015-tól cím­ze­tes egye­te­mi tanár

 

Az ELTE, a Káro­li Gás­pár Refor­má­tus Egye­tem, vala­mint a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Karán a bün­te­tő­jo­gi záróvizsga-bizottság tagja.

Egyéb szak­mai tevé­keny­sé­gek, meg­bí­za­tá­sok

1993-tól az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek tagja;
1993-2001 az Egye­sü­let leg­főbb ügyész­sé­gi tago­za­tá­nak elnök­sé­gi tagja;
1995-től a Magyar Bör­tön­ügyi Tár­sa­ság tagja;
1997-től

a Jogi Szak­vizs­ga Bizott­ság tagja;

2002-11 a Kábí­tó­szer­ügyi Koor­di­ná­ci­ós Bizott­ság tagja;
2006-tól egyé­ni tagja a Kor­rup­ció­el­le­nes Ható­sá­gok Nem­zet­kö­zi Szö­vet­sé­gé­nek;
2006-tól a Magyar Ügyész­kép­ző Köz­pont okta­tó­ja;
2009-13 az Ügyé­szek Lapja Szer­kesz­tő­sé­gé­nek tagja;
2010-től a Magyar Jogász Egy­let tagja,
2010-től a Magyar Jogász Egy­let egyik alel­nö­ke;
2011-13 az Ügyész­sé­gi Köz­löny fele­lős szer­kesz­tő­je;
2016-tól az Ügyész­sé­gi Szem­le szer­kesz­tő­bi­zott­sá­gá­nak tagja

Elis­me­ré­sek

Szak­mai munka elis­me­ré­se­ként:

1998 leg­főbb ügyé­szi elis­me­rő okle­vél;
2007 Kozma Sán­dor Díj;
2012 leg­főbb ügyész­sé­gi taná­cso­si cím
2018 Sza­lay Lász­ló Emlék­érem

Okta­tói munka elis­me­ré­se­ként:

2010 a KGRE Rek­to­rá­tól Elis­me­rő Okle­vél;
2015 cím­ze­tes egye­te­mi taná­ri cím