Főoldal » Archív » Az ultramaraton futó ügyész

A Pest Megyei Főügyész­ség ügyé­sze, dr. Bog­nár Ákos rend­kí­vü­li ered­ménnyel tel­je­sí­tet­te az idei Spar­tath­lon futó­ver­senyt.

A Pest Megyei Főügyész­ség ügyé­sze, dr. Bog­nár Ákos sza­bad ide­jé­ben hosszú­táv­fu­tó. Eddig szá­mos hazai futó­ver­senyt tel­je­sí­tett már ered­mé­nye­sen, így két­szer indult az ún. Ult­ra­ba­la­to­non is, ame­lyen a ver­seny­zők Közép-Európa leg­na­gyobb ter­mé­sze­tes tavát, a Bala­tont fut­ják körbe. Ez a táv 221 kilo­mé­ter. Az idén máju­si ver­se­nyen dr. Bog­nár Ákos 24 óra 07 per­ces szint­idő­vel máso­dik helye­zést ért el.

A Spar­tath­lon az ult­ra­ma­ra­ton futás olim­pi­á­ja. A ver­senyt min­den évben Görög­or­szág­ban ren­de­zik meg Athén és Spár­ta között. Az indu­lók 246 km-es távot fut­nak le, vál­to­za­tos tere­pen, gyak­ran nehéz idő­já­rá­si körül­mé­nyek között. Az a futó nevez­het, aki 100 km-t 10 órán belül (nők 10:30-on belül) tud lefut­ni, illet­ve 24 órán belül leg­alább 180 km-t (nők 170 kilo­mé­tert) futott koráb­ban. Az Athén-Spárta közöt­ti távol­ság tel­je­sí­té­sé­re a ver­seny­zők­nek 36 óra áll ren­del­ke­zés­re, ame­lyet a leg­job­bak akár 24-25 óra alatt tesz­nek meg, de a ver­seny­zők több­sé­ge bőven több mint egy napig fut. A ver­seny nehéz­sé­gét jelzi, hogy álta­lá­ban csak az indu­lók 50-60%-a ér be a célba.

Az idén szep­tem­ber 28-29-én meg­ren­de­zett ver­se­nyen 401 futó vett részt 51 ország­ból. Hazánk­ból 25-en indul­tak el a ver­se­nyen, mely­ből 19-en értek el a vég­cé­lig, Spár­tá­ig. A sike­res ver­seny­zők között volt dr. Bog­nár Ákos is: 33 óra 43 perc alatt tel­je­sí­tet­te durva idő­já­rá­si körül­mé­nyek között az embert pró­bá­ló távot.

A Spar­tath­lon futó­ver­se­nyen készült képek az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tők meg: