Főoldal » Hírek » Az utastérben és a csomagtérben is szállította a migránsokat - rendőrségi fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki a gép­ko­csi utas­te­ré­ben és cso­mag­te­ré­ben is szál­lí­tot­ta a migránsokat.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. janu­ár 02-án, 23 óra 30 per­cet meg­elő­ző­en Magyar­or­szág déli határ­szé­lén, egy tanyán a román honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba fel­vett 8 fő, magu­kat szír állam­pol­gár­nak valló, és Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen, érvé­nyes úti okmá­nyok, illet­ve érvé­nyes beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­dély nél­kül érke­zett sze­mélyt azért, hogy őket Auszt­ri­á­ba szállítsa. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság beosz­tott­jai 2021. janu­ár 02-án 23 óra 30 perc­kor az M1 autó­pá­lya Győr felé veze­tő olda­lá­nak 93 km-szelvényénél ellen­őriz­ték a férfi által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben 6 fő fel­nőt­tet és 2 fő kis­ko­rút az utas­tér­ben, illet­ve a cso­mag­tér­ben megtalálták.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság 2021. janu­ár 4-én ren­del­te el.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­ig tart­sa fenn, továb­bá amennyi­ben az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 3 év kiuta­sí­tás­ra ítélje.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók itt tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-gyor-moson-20