Főoldal » Hírek » Az utcán bántalmazott egy nőt – eredményes vádemelés – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly novem­ber­ben, egyik este az utcán bán­tal­maz­ta hölgy­is­me­rő­sét a VI. kerü­let­ben, majd tovább szi­dal­maz­ta, folya­ma­to­san követ­te őt, míg végül a rend­őrök elfog­ták. A bíró­ság a fér­fi­val szem­ben nem jog­erő­sen fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. novem­ber 12-én késő este, a VI. kerü­let­ben, a Kazin­czy utcá­ban, egy szó­vál­tás során rátá­madt a sér­tett­re, ennek során meg­ra­gad­ta a nőt a kar­já­nál, majd több­ször ököl­lel meg­ütöt­te és meg is rúgta őt. A vád­lott ezután is folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta a sér­tet­tet, miköz­ben egé­szen egy VII. kerü­le­ti tár­sas­há­zig követ­te, ahol a rend­őrök elfogták.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett könnyű sérü­lé­sek szen­ve­dett, azon­ban a táma­dás módja és ereje alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra is.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ta, és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vele szem­ben - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva, bün­te­tő­vég­zés­ben, a vád­lot­tal szem­ben 1 év 9 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A dön­tés nem jogerős.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvas­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elektronikus-helyett-igazi-bilincset-kapott

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a férfi a bán­tal­ma­zást köve­tő­en, az utcán köve­ti, időn­ként lök­dö­si, rán­gat­ja a sértettet.