Főoldal » Hírek » Az utcán bántalmazta gyermekei anyját – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a hely­be­li fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy sze­ge­di áru­ház előtt erő­sza­kos­ko­dott volt élet­tár­sá­val, gyer­me­ke­ik szeme láttára.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi múlt szer­da este egy bel­vá­ro­si üzlet bejá­ra­tán egy-egy fagy­lalt­tal és lakás­kulccsal a kezé­ben kilé­pő volt élet­tár­sát, vala­mint két kis­ko­rú gyer­me­kü­ket meg­lát­va a nőhöz oda­lé­pett, a kezé­ből a kul­csot kicsa­var­ta, az asszonyt a copf­já­nál meg­fog­ta, és másik kezé­vel őt a föld­re kény­sze­rí­tet­te, majd arcul ütötte.

A férfi a kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, meg­bot­rán­ko­zást keltő cse­lek­mé­nyét csak a járó­ke­lők fel­szó­lí­tá­sá­ra hagy­ta abba, majd az elvett kulcs­cso­mó­val a hely­szín­ről elsétált.

A garáz­da­ság vét­sé­ge vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, arra is figye­lem­mel, hogy vele szem­ben kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te vala­mint az asszony sérel­mé­re elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt bün­te­tő­el­já­rás van folyamatban.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. Vég­zé­sét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, az azon­ban az elle­ne beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán nem vált véglegessé.