Főoldal » Hírek » Az utcán is garázdálkodott a kannabiszt termesztő félegyházi férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 nya­rá­tól 2020 feb­ru­ár­já­ig kan­na­biszt ter­mesz­tett a kis­kun­fél­egy­há­zi laká­sán, vala­mint 2020. feb­ru­ár 13-án az utcán egy nőt bántalmazott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019 nya­rá­tól a kis­kun­fél­egy­há­zi laká­sán indi­ai ken­der növé­nye­ket ter­mesz­tett azért, hogy kábí­tó­szert fogyaszt­has­son. A kis­kun­fél­egy­há­zi rend­őrök 2020. feb­ru­ár 13-án ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a férfi laká­sán, ami során 8 tő indi­ai ken­der növényt és a ter­mesz­té­sük­höz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le.

A nyo­mo­zás azt is kide­rí­tet­te, hogy a vád­lott fogyasz­tott is az álta­la ter­mesz­tett kábí­tó­szer­ből, vize­le­té­ből a szak­ér­tő mari­hu­á­na ható­anya­gát mutat­ta ki.

A vád­lott a drog­ter­mesz­té­sen kívül más bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett: 2020. feb­ru­ár 13-án dél­után Kis­kun­fél­egy­há­zán, egy gya­log­át­ke­lő­hely­nél bele­kö­tött egy kerék­pá­ron ülő nőbe. Bele­rú­gott a bicik­li első kere­ké­be, ami miatt a sér­tett elesett és a lábát meg­ütöt­te. A vád­lott a föl­dön fekvő sér­tet­tet leköp­te, majd távo­zott a helyszínről.

A bán­tal­ma­zott nő a bal lábán 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és könnyű testi sér­tés miatt kérte a vád­lott megbüntetését.

A vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, őt a járá­si ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­tén kívül garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.