Főoldal » Archív » Az utcán lopott a debreceni fiatalkorú - Fotóval

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki betör­te egy par­ko­ló autó abla­kát és ellop­ta a tulaj­do­nos tár­cá­ját.

A tizen­öt éves fiú 2019. feb­ru­ár 9. nap­ján kora este Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban talál­ko­zott két isme­rő­sé­vel, akik­kel beszél­get­ni kez­dett.

A vád­lott közöl­te velük, hogy elmegy egy köze­li utcá­ba, ahol a nagy­báty­ja autó­ja áll, mert abból vala­mit ki kell ven­nie. Ezt köve­tő­en a fiú az egyik tár­sas­ház előtt par­ko­ló, ide­gen sér­tett tulaj­do­ná­ban álló sze­mély­gép­jár­mű­höz ment. Az autó veze­tő olda­li első ajta­ját egy kisebb kőda­rab­bal betör­te, majd az ajtó belső olda­lán lévő táro­ló rekesz­ben elhe­lye­zett tár­cát ellop­ta.

A tár­cá­ban volt 30.000,- Ft kész­pénz, vala­mint a sér­tett iga­zol­vá­nyai és bank­kár­tyá­ja, melye­ket nem kapott vissza. A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel össze­sen 32.000,- Ft lopá­si és 30.000,- Ft ron­gá­lá­si kárt oko­zott a sér­tett­nek, ami nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, több köz­ok­irat, készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat a bíró­ság bocsás­sa pró­bá­ra, mely­nek idő­tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, emel­lett az oko­zott lopá­si kár ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ne­lés során készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/betorte-az-ablakot-0