Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Az utcán rabolta ki a sértettet – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen rab­lás bűn­tet­te és okirat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő az utcán leszó­lí­tott egy ittas nőt azzal a kér­dés­sel, hogy van-e pénze, majd a kabát­já­nál fogva meg­ra­gad­ta, átvon­szol­ta az utca túl­ol­da­lá­ra, föld­re rán­tot­ta és a tás­ká­já­ból elvet­te a pénztárcáját. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. ápri­lis köze­pén, este, Mis­kol­con, az utcán fel­fi­gyelt egy ittas­sá­ga miatt bizony­ta­la­nul köz­le­ke­dő nőre. Leszó­lí­tot­ta, azzal a kér­dés­sel, hogy van-e pénze. A sér­tett azt vála­szol­ta, hogy nincs, de ha van is, az kevés. Erre a vád­lott a kabát­já­nál fogva meg­ra­gad­ta, aka­ra­ta elle­né­re átrán­gat­ta az utca túl­ol­da­lá­ra, majd a föld­re rán­tot­ta, ezután a sér­tett tás­ká­já­ból kivet­te a pénz­tár­cá­ját, ami­ben 1.500 forint kész­pénz volt, vala­mint a sér­tett nevé­re szóló sze­mé­lyi okmá­nyok. A vád­lott a pénz­tár­cá­val elfu­tott a helyszínről.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.