Főoldal » Archív » Az utcán verte meg korábbi élettársa új barátját egy férfi Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki nem bírta fel­dol­goz­ni sza­kí­tá­sát élettársával.

A vád­lott férfi és élet­tár­sa közel öt éven keresz­tül éltek együtt. Kap­cso­la­tuk a férfi agresszív maga­tar­tá­sa miatt meg­sza­kadt. A férfi ezt nehe­zen visel­te és olyan dur­ván pró­bált a nő éle­té­be bele­avat­koz­ni, hogy emi­att a bíró­ság 30 napra meg­elő­ző távol­tar­tást is elren­delt vele szem­ben. 2016. janu­ár­já­ban, ami­kor a távol­tar­tás tar­ta­ma letelt, a vád­lott ismét zak­lat­ni kezd­te volt élet­tár­sát. Tele­fo­non hívo­gat­ta, mely­nek során kéz levá­gás­sal, meg­ölés­sel fenyegette.

Még aznap fel is keres­te a nőt, aki­vel annak laká­sa köze­lé­ben, az utcán talál­koz­tak össze. Ekkor a vád­lott a nő új barát­ját ököl­lel két­szer fejen ütöt­te, ami­vel nyolc napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­sos sérü­lést oko­zott. A sér­tett férfi ekkor a hely­színt elhagy­ta, de rövid idő múlva vissza­tért, és ekkor már ő bán­tal­maz­ta koráb­bi táma­dó­ját, szin­tén ököllel.

Az ügyész­ség a koráb­ban már hason­ló cse­lek­mé­nyek miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítélt volt élet­társ­sal szem­ben elzá­rás bün­te­tést, a nő jelen­le­gi barát­já­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt pró­bá­ra bocsá­tást indítványozott.