Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Az ütközés ellenére továbbhajtott az autós - videóval és fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki záró­vo­na­lat átlép­ve elő­zés köz­ben ütkö­zött a vét­len gép­ko­csi­nak, és meg­ál­lás nél­kül továbbhajtott. 

A vád­irat sze­rint az érvé­nyes veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző férfi 2022. júli­us 30. nap­ján, 4 óra 50 perc körü­li idő­ben Lábat­lan lakott terü­le­tén Süttő irá­nyá­ból Nyer­ge­súj­fa­lu felé vezet­te a sze­mély­gép­ko­csi­ját. A férfi a 10. számú főúton utol­ér­te az előt­te azo­nos irány­ba hala­dó autót.  A férfi a for­gal­mi sávo­kat elvá­lasz­tó záró­vo­na­lat átlép­ve a sér­tett által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi elő­zé­sé­be kez­dett. A manő­ve­re során azon­ban nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got, ezért a jármű jobb első részé­vel neki­üt­kö­zött az előt­te hala­dó gép­jár­mű hátsó részé­nek. Az ütkö­zés hatá­sá­ra a vét­len gép­ko­csi a ten­ge­lye körül meg­pör­dült és ele­jé­vel az úttest­re merő­le­ge­sen állt meg. Az elkö­ve­tő sze­mély­gép­ko­csi­ja az ütkö­zés hatá­sá­ra lelas­sult, azon­ban a veze­tő­je a  jár­mű­vel a hely­szín­ről meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, a bal­eset­ben vala­ki megsérült-e, illet­ve az éle­tét vagy testi épsé­gét köz­vet­le­nül fenye­ge­tő veszély miatt segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e. A bal­eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban ennek valós esé­lye fennállt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit fog­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélje.

Az aláb­bi vide­ón a bal­ese­tet köz­vet­le­nül meg­elő­ző néhány másod­perc lát­szik, míg a fotó­kon a hely­szín, vala­mint a jár­mű­vek sérü­lé­sei az ütkö­zés után.