Főoldal » Hírek » Az úton dolgozó közutast ütött el a figyelmetlen sofőr - képpel - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a het­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki féke­zés nél­kül sodor­ta el az út szé­lén dol­go­zó munkást.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2022 máju­sá­ban Len­gyel­tó­ti felől köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val Öreg­lak irá­nyá­ba. Az útsza­kasz egy részén útfel­újí­tás zaj­lott, a mun­ka­vég­zés­re külön­bö­ző jelző- és tiltó táb­lák figyel­mez­tet­tek, vala­mint sávos tere­lő­táb­lá­kat is kiraktak.

A jel­zé­sek elle­né­re a férfi figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre a már 100 méter távol­ság­ról is jól lát­ha­tó, narancs­sár­ga fel­sőt vise­lő mun­ká­so­kat, így féke­zés nél­kül elütöt­te az úttest szé­lé­hez közel lapá­to­ló sértettet.

Az vád­lott gép­ko­csi­ja elő­ször a sér­tett jobb tér­dét érte el, majd a férfi felső tes­té­vel az autó vissza­pil­lan­tó tük­ré­hez sod­ró­dott, azt letör­te, végül az úttest mel­let­ti víz­el­ve­ze­tő árok­ba zuhant.

A bal­eset követ­kez­té­ben a mun­kás 12 hét alatt gyó­gyu­ló töré­ses sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a fele­lős­sé­gét elis­me­rő és a cse­lek­mé­nyét meg­bá­nó, kifo­gás­ta­lan köz­le­ke­dé­si elő­éle­tű ter­helt­tel szemben.

A  kép a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült.