Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Azért bántalmazta a biciklist, mert nem kerékpárúton tekert - FOTÓVAL- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 40 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus során előbb a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve veszé­lyez­te­tett, majd bán­tal­ma­zott egy kerék­pá­rost.

A vád­lott 2020 júni­u­sá­ban a Dese­da felé autó­zott, ami­kor fel­fi­gyelt a kiépí­tett kerék­pár­út elle­né­re az autó­úton előt­te teke­rő sér­tett­re, akire rádu­dált, majd gép­ko­csi­ját a sér­tett elé kor­má­nyoz­ta, és testi épsé­gét köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­ve „bün­te­tő­fé­ke­zés­sel” meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te.

A vád­lott ezután kiszállt a gép­ko­csi­já­ból, majd szit­ko­zód­va fele­lős­ség­re vonta a sér­tet­tet, hogy miért nem a kerék­pár­úton halad. A felek között indu­la­tos szó­vál­tás ala­kult ki, mely­nek során a sér­tett tart­va a fér­fi­től, a kerék­pár­ját maga elé tolta, amit a vád­lott kirán­tott a kezé­ből és az árok­ba dobott. A vád­lott ezután folya­ma­tos ököl­üté­sek­kel támad­ta a sér­tet­tet, aki egy ideig ki tudott térni előle, a dula­ko­dás során azon­ban a föld­re került, és két ütés is elta­lál­ta az arcát.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét az arra hala­dó autó­sok is lát­ták, akik igye­kez­tek meg­fé­kez­ni a fér­fit, illet­ve érte­sí­tet­ték a kapos­vá­ri rend­őrö­ket. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos, töb­bek között az arc­csont töré­sé­vel járó sérü­lé­se kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.