Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Azzal fenyegették az idős asszonyt, hogy megölik – vádemelés

Vádat emelt a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség azzal a sze­ge­di pár­ral szem­ben, akik 2018. év tava­szá­tól féle­lem­ben tar­tot­ták a nő idős, beteg édesanyját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. janu­ár­já­ban oda­köl­tö­zött egy Csong­rád megyei falu­ban lakó idős édes­any­já­hoz, aki beteg­sé­ge miatt ápo­lás­ra szo­rult. Hama­ro­san örök­lé­si szer­ző­dést is kötött vele, az ingat­lan fejé­ben vál­lal­ta gon­do­zá­sát, ápo­lá­sát. Nem sok­kal ezután a lakó­ház­ba beköl­tö­zött a vád­lott élet­tár­sa is.

A férfi és a nő kap­cso­la­ta 2018. tava­szá­ra meg­rom­lott az idős sér­tet­tel, őt több­ször „vén mocsok­nak” nevez­ték, vala­mint hason­ló, trá­gár jel­zők­kel illet­ték. Járó­bot­ját elvet­ték tőle, a falak­ról a sér­tett köz­le­ke­dé­sét segí­tő kapasz­ko­dó­kat lesze­rel­ték annak érde­ké­ben, hogy a házba beju­tá­sát meg­ne­he­zít­sék. A vád­lot­tak több­ször fenye­get­ték meg a 80 éves asszonyt azzal, hogy meg­ölik, meg­fojt­ják, elvág­ják a tor­kát, nem egy­szer úgy, hogy álmá­ból ébresz­tet­ték őt fel.

Az egyik ilyen eset után a sér­tett a rend­őr­ség­re akart tele­fo­nál­ni, azon­ban lánya lefog­ta a készü­lé­ket, míg élet­tár­sa kihúz­ta a veze­té­ket a fal­ból. Ezt köve­tő­en két­szer az asszony­nak sike­rült érte­sí­te­nie a ható­sá­got, azon­ban a jár­őrök távo­zá­sa után a vád­lot­tak újra azzal fenye­get­ték meg, hogy levág­ják a fejét, illet­ve agyon­ütik, ha még egy­szer hívja a rend­őr­sé­get, vagy fel­je­len­tést tesz.

A sér­tett a sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt végül 2019. augusz­tu­sá­ban fel­je­len­tést tett, és kérte a lányá­nak megbüntetését.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat - mint társ­tet­te­se­ket - bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

A távol­tar­tás hatá­lya alatt álló vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.