Főoldal » Hírek » Zala Vármegyei Főügyészség » Bakancsos lábával rúgta meg nevelt fiát egy ittas férfi- a Zala Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 42 éves zala­ko­má­ri férfi élet­tár­si viszony­ban él pár­já­val, aki­vel közö­sen neve­lik a kap­cso­la­tuk­ból szár­ma­zó két kis­ko­rú gyer­me­ket és az anya koráb­bi házas­sá­gá­ból szár­ma­zó, 18 éves fiú­gyer­me­két. A férfi ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat és rend­sze­re­sen bele­köt a nevelt fiába, akit már több­ször el akart zavar­ni a ház­tól. Emi­att az anya a három gyer­mek­kel egy alka­lom­mal már el is köl­tö­zött, de jöve­de­lem hiá­nyá­ban vissza­tér­tek a fér­fi­hez, aki őket eltartja.

A férfi 2020. május 29-én munka után szo­ká­sa sze­rint ittas álla­pot­ban ment haza és ismét vesze­ked­ni kez­dett nevelt fiá­val, akit kiza­vart a ház­ból. A fiút az udvar­ról édes­any­ja hívta be, majd ami­kor a kony­há­ban vacso­rá­hoz készül­tek, a férfi megint han­go­san szi­dal­maz­ni kezd­te nevelt fiát, őt a ruhá­já­nál fogva rán­gat­ni kezd­te és bakan­csos lábá­val rug­do­sott felé. A nő hiába igye­ke­zett fia védel­mé­re kelni, a férfi egyre erő­sza­ko­sab­bá vált és a dula­ko­dás köz­ben leesett papu­csát fel­ven­ni pró­bá­ló, föld­re hajo­ló fiút úgy rúgta meg, hogy a bakancs tal­pá­val elta­lál­ta az arcát és az orrát.

A rúgás­tól eltö­rött a fiú orr­csont­ja és erő­sen vérez­ni kez­dett az orra, ezért fél­test­vé­re tele­fo­non azon­nal érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Mivel a bán­tal­ma­zás 8 napon belül, tény­le­ge­sen 28 nap alatt gyó­gyu­ló sérü­lés­sel járt, a Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­sá­gon és fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.