Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Balaton parti fesztiválon loptak ékszert a külföldi elkövetők

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal két olasz és egy marok­kói állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik egy nyári könnyű­ze­nei fesz­ti­vá­lon lop­tak el egy érté­kes arany­ék­szert, de a szem­ta­núk segít­sé­gé­vel sike­rült a rend­őrök­nek gyor­san elfog­ni őket.

Az Olasz­or­szág­ban élő vád­lot­tak 2017 nya­rán azzal a cél­lal érkez­tek a Bala­ton­hoz, hogy részt vegye­nek egy könnyű­ze­nei fesz­ti­vá­lon. A vád­lot­tak itt-tartózkodásuk alatt fel­fi­gyel­tek arra, hogy a kon­cer­tek for­ga­ta­gá­ban több fesz­ti­vá­lo­zó érté­kes éksze­re­ket visel magán. Ekkor tűnt fel nekik a nagy­szín­pad előtt szó­ra­ko­zó sér­tett is, aki egy míves 309.000,- Ft érté­kű arany­lán­cot és egy arra fel­fű­zött 85.000,-Ft-ot érő medált hor­dott a nyakában.

A vád­lot­tak ezután a sér­tett köze­lé­be men­tek, majd a marok­kói elkö­ve­tő letép­te a sér­tett nya­ká­ból az ékszert, míg másik két társa figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A lopást azon­ban látta két belga fesz­ti­vá­lo­zó is, akik meg­pró­bál­ták az elkö­ve­tőt a hely­szí­nen vissza­tar­ta­ni. A sér­tett segít­sé­gé­re siető fér­fi­ak­kal való dula­ko­dás során a vád­lott­nak ugyan sike­rült elfut­nia, de az arany­lán­cot a föld­re ejtet­te, így a sér­tett kára rész­ben megtérült.

A belga fér­fi­ak ezután meg­kí­sé­rel­ték üldöz­ni a mene­kü­lő vád­lot­tat, de az őt segí­tő másik két elkö­ve­tő eláll­ta az útju­kat. A fesz­ti­vál biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta azon­ban a sze­mély­le­írás alap­ján az elkö­ve­tő­ket azo­no­sí­ta­ni tudta, őket elfog­ták és a sió­fo­ki rend­őrök­nek átad­ták, akik mind­hár­mu­kat őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.