Főoldal » Hírek » Baleset a kereszteződésben- vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nem adott elsőbb­sé­get a keresz­te­ző­dés­ben a vét­len sze­mély­gép­ko­csi­nak, amely­nek sofőr­je súlyo­san meg­sé­rült az ütközésben.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 15-én  0 óra 40 perc­kor műkö­dő köz­vi­lá­gí­tás­ban, éjsza­kai látási- és gyen­ge for­gal­mi viszo­nyok között vezet­te a sze­mély­gép­ko­csit Tata­bá­nya lakott terü­le­tén. A jármű jobb első ülé­sén utast szállított. 

A férfi a keresz­te­ző­dé­sé­be érve  – ahol a jár­mű­for­ga­lom irá­nyí­tá­sá­ra szol­gá­ló fény­jel­ző készü­lék vil­lo­gó sárga fényt adott – az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la vona­lá­ban meg­állt, majd a keresz­te­ző­dés­be egye­ne­sen beha­ladt, mivel nem ész­lel­te a pár­hu­za­mos köz­le­ke­dés­re kiala­kí­tott út külső for­gal­mi sáv­já­ban érke­ző sze­mély­gép­ko­csit, amely­nek veze­tő­je a biz­ton­sá­gi övet nem használta.

Emi­att a gon­dat­lan sofőr a jár­mű­ve jobb első részé­vel neki­üt­kö­zött a vét­len gép­ko­csi­nak. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vád­lott által veze­tett gép­ko­csi meg­pör­dült, majd a másik gép­ko­csi bal hátsó részé­nek csa­pó­dott. A vét­len gép­jár­mű ezután a keresz­te­ző­dés fény­jel­ző készü­lé­ke osz­lo­pá­nak ütközött.

A bal­eset során a vét­len sofőr­nek csont­tö­ré­sei kelet­kez­tek, ame­lyek gyógy­tar­ta­ma 5 hónap volt, az egyik sérü­lé­se mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ma­ra­dá­sá­val gyó­gyult. Az elkö­ve­tő és utasa nem sérült meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.