Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Balesetet okozott a körforgalomban, majd elhajtott - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a kör­for­ga­lom­ba az elsőbb­ség­adást elmu­laszt­va haj­tott be, ahol egy másik gép­ko­csi­nak ütkö­zött, majd a hely­szín­ről meg­ál­lás nél­kül elhajtott. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. augusz­tus 14-én, haj­nal­ban, autó­já­val Esztergom-kertvárosban a kör­for­ga­lom­hoz ért, ahol az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la elle­né­re nem adott elsőbb­sé­get a kör­for­ga­lom­ban sza­bá­lyo­san hala­dó másik sze­mély­gép­ko­csi­nak. Az elkö­ve­tő a kör­for­ga­lom­ban a gép­ko­csi­já­val a másik jármű jobb olda­lá­nak ütkö­zött, ami miatt ez a gép­ko­csi a füg­gő­le­ges ten­ge­lye körül elfor­dult,  és a menet­iránnyal szem­ben állt meg. Az elkö­ve­tő ész­lel­te az ütkö­zést, azon­ban anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, misze­rint a bal­eset­ben vala­ki megsérült-e, illet­ve az éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­le­nül fenye­ge­tő veszély miatt segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e, a hely­szín­ről meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott. A bal­eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban ennek reá­lis veszé­lye fennállt.

A férfi 2022. augusz­tus 16-án önként jelent­ke­zett az Esz­ter­go­mi Rendőrkapitányságon.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.