Főoldal » Hírek » Balesetet okozott az ukrán embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit 2022. janu­ár 29. nap­ján, Szom­bat­he­lyen fog­tak el, miu­tán mene­kü­lés köz­ben sze­mély­gép­ko­csi­já­val egy lakó­ház kerí­té­sé­nek csapódott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ukrán férfi 2022. janu­ár 29-én, a haj­na­li órák­ban, Magyar­or­szág déli határ­sza­ka­szá­nak köze­lé­ben, az álta­la hasz­nált sze­mély­gép­ko­csi­ba fel­vett hét szír állam­pol­gárt azért, hogy őket a magyar-osztrák határ köze­lé­be szál­lít­sa. Az autó utas­te­ré­ben öt, a cso­mag­tar­tó­ban pedig kettő csem­pé­szett sze­mély uta­zott, akik koráb­ban a szerb-magyar határt isme­ret­len ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel, meg nem enge­dett módon lép­ték át. A gya­nú­sí­tot­tat a rend­őrök Szom­bat­he­lyen meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel, ő azon­ban ennek nem tett ele­get, hanem gyor­sít­va, civil gép­jár­mű­ve­ket leszo­rít­va tovább­haj­tott. A mene­kü­lő ember­csem­pész gép­jár­mű­ve egy útke­resz­te­ző­dés­ben, kanya­ro­dás köz­ben lesod­ró­dott az útról, és egy lakó­ház kerí­té­sé­nek csa­pó­dott. A gép­jár­mű­ben uta­zók közül egy sze­mély könnyű sérü­lést szenvedett.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók itt érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ukran-embercsempesz-okozott-balesetet