Főoldal » Hírek » Balesetet okozott, majd elmenekült - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a vád sze­rint az álta­la oko­zott bal­eset után a sérül­te­ket hát­ra­hagy­va elmenekült.

A vád sze­rint a vád­lott 2020 janu­ár­já­ban Pécs felől Szent­lő­rinc irá­nyá­ba vezet­te gép­ko­csi­ját a 6-os számú úton. A gép­ko­csi­ban rajta kívül még két sze­mély uta­zott. Pécset elhagy­va a meg­en­ge­dett­nél nagyobb sebes­ség­gel haladt, ami­kor neki­üt­kö­zött az előt­te, vele azo­nos irány­ba köz­le­ke­dő sér­tett gépkocsijának.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett által veze­tett gép­ko­csi áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, ahol neki­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző gépjárműnek.

A bal­eset követ­kez­té­ben az egyik sér­tett súlyos, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, több­szö­rös töré­sei vol­tak, illet­ve egyik szer­vét el kel­lett távolítani.

A vád­lott által veze­tett gép­ko­csi­ban utazó sze­mély, vala­mint a har­ma­dik gép­ko­csi veze­tő­je könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott az ütkö­zést köve­tő­en gya­log a hely­szín­ről elmenekült.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge, vala­mint a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, melye­ket a tör­vény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.