Főoldal » Hírek » Balesetet okozott, majd kocsijában elaludt az ittas férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ceni Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a vád sze­rint itta­san egy útka­nya­ru­lat­ban össze­üt­kö­zött egy sza­bá­lyo­san hala­dó gép­ko­csi­val, majd meg­ál­lás nél­kül elhajtott.

A vád sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber 18. nap­ján 12 óra 40 perc körül sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Fülöp-Bánháza bel­te­rü­le­tén úgy, hogy a veze­tés meg­kez­dé­se előtt sze­szes italt fogyasztott.

A köz­ségben halad­va elér­ke­zett egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­hoz, azon­ban ittas­sá­gá­ból eredő figyel­met­len­sé­ge, illet­ve kon­cent­rá­ció­hi­á­nya foly­tán nem tudta követ­ni az útpá­lyát, áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol neki­üt­kö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­au­tó bal olda­lá­nak. A vét­len gép­ko­csi­ve­ze­tő ész­lel­ve a vád­lott sza­bály­ta­lan köz­le­ke­dé­sét, féke­zés­sel és jobb­ra, a füves útpad­ká­ra kor­mány­zás­sal pró­bál­ta elke­rül­ni az ütközést.

A vád­lott a bal­eset után nem állt meg, hanem ada­ta­i­nak hát­ra­ha­gyá­sa nél­kül tovább­haj­tott, nem győ­ző­dött meg arról, hogy az ütkö­zés követ­kez­té­ben megsérült-e vala­ki, illet­ve, hogy a másik jár­mű­ben segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e bárki.

A másik gép­ko­csi­ve­ze­tő az ütkö­zést köve­tő­en meg­for­dult és egy ideig követ­te a vád­lot­tat, aki előt­te bizony­ta­lan úttar­tás­sal köz­le­ked­ve több­ször is áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li sávba.

Ezt köve­tő­en a vét­len gép­ko­csi­ve­ze­tő meg­állt és tele­fo­non érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A tele­pü­lés­re kiér­ke­ző rend­őrök a már álló gép­jár­mű­ben meg­ta­lál­ták a vád­lot­tat, aki aludt. A vele szem­ben tör­tént intéz­ke­dé­sek során meg­ál­la­pít­ha­tó volt, hogy a férfi erősen ittas álla­pot­ban vezet­te az autót.

A bűn­cse­lek­mény kap­csán sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban mind­két jár­mű­ben anya­gi kár keletkezett.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val több KRESZ sza­bályt is megszegett.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és meg­ha­tá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.