Főoldal » Hírek » Balesetet okozott, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a bol­gár állam­pol­gár fér­fi­val szem­ben, aki bal­ese­tet oko­zott az autó­pá­lyán, majd segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhaj­tott a helyszínről. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi 2021 szep­tem­be­ré­ben 11 óra­kor egy sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett az M1-es autó­pá­lyán Győr irá­nyá­ba, Komá­rom tér­sé­gé­ben. A vád­lott a külső sávba haj­tott anél­kül, hogy elsőbb­sé­get adott volna az ott sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­jár­mű­nek. A vét­len jármű sofőr­je a bal­eset elke­rü­lé­se végett féke­zett, kitért a vád­lott által veze­tett jármű elől, mely­nek követ­kez­té­ben a gép­jár­mű a tete­jé­re, majd vissza borult. A vád­lott meg­állt, oda­ment a bal­eset hely­szí­né­re, látta, hogy a gép­jár­mű sofőr­je könnyeb­ben meg­sé­rült, azon­ban a hely­szín­ről ada­tai hátra hagyá­sa, továb­bá a men­tő­szol­gá­lat, a rend­őr­ség érte­sí­té­se nél­kül távozott.

A ter­helt­nek az ügyész­ség 350.000,- Ft biz­to­sí­ték letét­be helye­zé­sét enge­dé­lyez­te, így elhagy­hat­ta Magyar­or­szág területét.

Az ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben. A vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság pénz­bün­te­tést szab­jon ki a fér­fi­val szem­ben, vala­mint tilt­sa el a járművezetéstől.