Főoldal » Hírek » Balesetet szenvedett embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint szer­dá­ra vir­ra­dó­ra autó­já­ban 10 kül­föl­dit csem­pé­szett Csongrád-Csanád megyében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. novem­ber 10-én, a haj­na­li órák­ban, Zákány­szék köze­lé­ben árok­ba haj­tott az álta­la veze­tett, szerb honos­sá­gú gép­jár­mű­vel, mely­be koráb­ban isme­ret­len elkö­ve­tők által a szerb-magyar állam­ha­tá­ron ille­gá­li­san átkí­sért sze­mé­lye­ket vett fel. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők a bal­eset után a jár­mű­vet elhagy­ták, őket a beje­len­tés­re hely­szín­re érke­ző rend­őr­ség mun­ka­tár­sai a közel­ben fog­ták el. Iga­zol­ta­tá­suk során a jármű uta­sai magu­kat afgán állam­pol­gár­nak val­lot­ták, de sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.