Főoldal » Hírek » Baltával fenyegette meg a rendőröket, hogy távolítsák el otthonról az élettársát - fotóval - a A Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 32 éves etesi férfi ellen, aki bal­tá­val fenye­ge­tőz­ve köve­tel­te a rend­őrök­től, hogy távo­lít­sák el ott­ho­ná­ból az élettársát.

A vád sze­rint a férfi és az élet­tár­sa 2021 máju­sá­ban etesi ott­ho­nuk­ban össze­szó­lal­koz­tak. A férfi a segély­hí­vón keresz­tül kért segít­sé­get és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ha a rend­őrök nem viszik el élet­tár­sát, akkor meg­öli. Rövid időn belül újra tele­fo­nált, azzal, hogy nem fog vára­koz­ni, inkább bele­vág­ja a bal­tát élettársába.

A kiér­ke­ző rend­őrö­ket az ittas vád­lott szó­ban is fel­szó­lí­tot­ta, hogy vigyék el onnan az élet­tár­sát, mert ha nem teszik, akkor távo­zá­su­kat köve­tő­en a nő fejé­be fogja vágni a baltát.

Mivel a nő jog­sze­rű­en élt ott, a rend­őrök közöl­ték a fér­fi­val, hogy az ingat­lan­ból nem távo­lít­hat­ják el. Ekkor a vád­lott – annak érde­ké­ben, hogy a rend­őr­ség az aka­ra­tá­nak meg­fe­le­lő intéz­ke­dést meg­te­gye – a bal­tá­val a rend­őrö­ket kezd­te el élet­ve­szé­lye­sen fenye­get­ni, majd fel­szó­lí­tot­ta őket arra, hogy lőjék le őt, mielőtt a bal­tát belé­jük vágja. A rend­őrök ekkor a dühön­gő fér­fit ártal­mat­lan­ná tet­ték, meg­bi­lin­csel­ték és előállították.

A vád­lott cse­lek­mé­nye előtt kábí­tó­szert fogyasz­tott, így ezért is felel­nie kell.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi ellen ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék ítél­je fegy­ház­bün­te­tés­re és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­dal egye­ző­en elis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 3 év sza­bad­ság­vesz­tés és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott a bíró­ság dön­té­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja.