Főoldal » Archív » Baltával megölte feleségét, majd meggyújtotta a holttestét egy debreceni férfi

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség elle­ne előre kiter­vel­ten, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A durva, agresszív ter­mé­sze­tű férfi hosszú ideje élt házas­ság­ban a sér­tet­tel. A kap­cso­la­tuk­ból két gyer­mek szü­le­tett, azon­ban az apa a gye­re­ke­ket bán­tal­maz­ta, ezért elle­ne több bün­te­tő­el­já­rás indult. A kis­ko­rú­a­kat éve­kig a roko­na­ik nevel­ték, a szü­lők­kel nem tar­tot­tak kapcsolatot.

A deb­re­ce­ni közös csa­lá­di ház­ban a vád­lott éve­ken át ter­ro­ri­zál­ta, fizi­ka­i­lag rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta fele­sé­gét, aki egész­sé­gi álla­po­tá­ból és vissza­hú­zó­dó ter­mé­sze­té­ből faka­dó­an ezt eltűr­te és sen­ki­től sem kért segít­sé­get. Az idő­köz­ben fel­nőtt­ko­rú­vá vált gyer­me­ke­i­vel nem tart­ha­tott kap­cso­la­tot, mert a vád­lott azt meg­til­tot­ta neki.

2015-ben a sér­tet­tel a lánya vette fel a kap­cso­la­tot, az asszony sérü­lé­se­i­ről orvo­si lát­le­le­tet vetet­tek, a vád­lott ellen bün­te­tő fel­je­len­tést tet­tek, amely­nek ered­mé­nye­ként a bíró­ság meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el vele szem­ben, továb­bá az év végén a sér­tett hiva­ta­lo­san is elin­dí­tot­ta a házas­ság felbontását.

2015 év végén a vád­lot­tal szem­ben újra meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el a bíró­ság. A férfi az ezzel járó köte­le­zett­sé­get nehe­zen visel­te és nem tudta elfo­gad­ni azt, hogy válá­suk ese­tén a közös ingat­la­nuk jelen­tős része a fele­sé­géé lesz. Bará­ti köré­ben ezt több­ször is han­goz­tat­ta és kije­len­tet­te, hogy akkor a fele­sé­gét meg­öli és a házat is felgyújtja.

2016. janu­ár 22-én az átme­ne­ti­leg más­hol lakó vád­lott néhány műszert akart a ház­ból elvin­ni, ezért a sér­tett ajtót nyi­tott neki. Miu­tán a vád­lott meg­győ­ző­dött arról, hogy a ház­ban raj­tuk kívül senki sincs, az egyik szo­bá­ban vesze­ked­ni kez­dett a sér­tet­tel, majd meg­ütöt­te az arcán. Az asszony az ágyra esett és fekvő hely­zet­ben maradt. A fel­dü­hö­dött vád­lott a kazán­ház­ból magá­hoz vett egy bal­tát és azzal két­szer, nagy erő­vel meg­ütöt­te a sér­tett fejét, mely­nek követ­kez­té­ben a kopo­nya­csont­ja össze­tört és azon­nal meghalt.

A vád­lott ezután a holt­tes­tet papír­ral leta­kar­ta és meg­gyúj­tot­ta, majd a műhely­ben öngyil­kos­sá­got kísé­relt meg.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben vád­ira­tá­ban élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.