Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Baltával ölte meg szállásadóját egy fiatal – fotókkal – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fér­fi­vel szem­ben, aki bal­tá­val ölte meg szállásadóját. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a sér­tett egye­dül élt Nyír­mi­hály­di­ban egy csa­lá­di ház­ban, amely­nek nyá­ri­kony­há­já­ba befo­ga­dott egy nőt, aki­vel együtt beköl­tö­zött a 19 éves fia és annak 14 éves élettársa.

A fiú 2022. júni­us 29-én, éjsza­ka, magá­hoz vett egy kis­bal­tát, rátör­te az ajtót a szál­lás­adó­já­ra azért, hogy a pén­zét, és sze­mély­gép­ko­csi­já­nak indí­tó­kul­csát meg­sze­rez­ze. A sér­tett a zajra fel­éb­redt, ekkor a fia­tal a bal­tá­val és pusz­ta kéz­zel test szer­te ütle­gel­te. A táma­dás olyan lehen­ger­lő volt, hogy a férfi meg­pró­bált véde­kez­ni, de esz­mé­le­tét veszí­tet­te. A táma­dó ekkor magá­hoz vette a sér­tett autó­já­nak indí­tó­kul­csát, sze­mé­lyes ira­ta­it, 157.000 forin­tot és egy tele­font. A fia­tal magá­ra hagy­ta a súlyos sérül­tet, bele­nyu­god­va abba, hogy a bán­tal­ma­zás­ba belehalhat.

A vád­lott a lakó­ház udva­rán par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csit elkö­töt­te, azon­ban ittas­sá­ga és gya­kor­lat­lan­sá­ga miatt csak­ha­mar neki­haj­tott egy fém osz­lop­nak, és egy bok­ros terü­let­re csa­pó­dott, ahol fel­gyúj­tot­ta az autót.

Ezután a fia­tal vissza­ment any­já­hoz és élet­tár­sá­hoz, akik­nek beszá­molt a tör­tén­tek­ről, majd bemen­tek a lakó­ház­ba. Az anya a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­it pró­bál­ta fel­ta­ka­rí­ta­ni, vala­mint elrej­tet­te az ello­pott kész­pénzt. Az élet­társ eléget­te a kis­bal­ta nye­lét, kimos­ta a párja véres ruhá­it, azon­ban a sérült fér­fi­nak egyi­kük sem segített.

5 óra körül az égő autó miatt a lakók érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, akik más­fél óra múlva talál­ták meg az ágyon esz­mé­let­le­nül fekvő, erő­sen vérző sér­tet­tet. Azon­nal kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, de a kór­há­zi ellá­tás elle­né­re néhány hét múlva meghalt.

A főügyész­ség a fia­tal fel­nőt­tet nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, magán­lak­sér­tés­sel, jármű önké­nyes elvé­te­lé­vel, ittas veze­tés­sel, ron­gá­lás­sal és okirat­tal vissza­élés­sel vádol­ja. Tet­té­ért - beis­me­ré­se ese­tén – 22 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség. Az anyá­val szem­ben bűn­pár­to­lás és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa a vád, ezért fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés az ügyész­ség indít­vá­nya, míg a fia­tal­ko­rú élet­tár­sat bűn­pár­to­lá­sért javí­tó­in­té­zet­be küldené.

A fotó­kon a vád­lot­tak lak­ré­sze, a betört bejá­ra­ti ajtó és a sér­tett fel­gyúj­tott sze­mély­gép­ko­csi­ja látható.