Főoldal » Hírek » Baltával ütötte le az ikertestvérét - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki egy bal­tá­val több­ször fejen ütöt­te ikertestvérét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a két - haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó - sop­ro­ni férfi 2020 tava­szán a lakó­he­lyük­ként szol­gá­ló elha­gya­tott mező­gaz­da­sá­gi épü­let­ben nagy mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak, majd össze­vesz­tek. Ekkor a vád­lott fel­ka­pott egy törött nyelű bal­tát, ami­vel három­szor lecsa­pott test­vé­re fejé­re: a tompa felé­vel az orr tájék­ra, ille­tő­leg a jobb szem kör­nyé­ké­re, éles felé­vel pedig a sér­tett falcsontjára.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben fal­csont tájé­ka vágott sérü­lé­sét, orr­csont­ja dara­bos töré­sét, jobb olda­li pápa­sze­met vér­öm­lennyel és felső szem­hé­ja repesz­tett jel­le­gű sérü­lé­sét szen­ved­te el.

Az orr­csont törés nyolc napon túli gyógy­tar­ta­mú sérü­lés, míg a hám­zú­zó­dá­sos sérü­lé­sek önma­guk­ban nyolc napon belü­li gyógy­tar­ta­mú sérü­lés­nek minő­sül­nek. Azon­ban a balta, mint elkö­ve­té­si esz­köz nagyobb erő ese­tén az elszen­ve­dett­nél súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra alkal­mas, akár a kopo­nya­űr meg­nyi­tá­sá­ra és élet­ve­szé­lyes sérü­lés elő­idé­zé­sé­re is.

A mene­kü­lő sér­tett­nek sop­ro­ni járó­ke­lők hív­tak segítséget.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meghozni.