Főoldal » Archív » Bambi buktatta le - Videóval

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki gép­ko­csi­já­nak rend­szá­mát meg­ha­mi­sí­tot­ta, majd tan­ko­lás után fize­tés nél­kül távo­zott egy pécsi benzinkútról. 

A vád­lott a gép­ko­csi­já­nak rend­szám­táb­lá­ján sze­rep­lő szám­je­gye­ket ragasz­tot­ta át szi­ge­te­lő­sza­lag­gal, majd az így meg­ha­mi­sí­tott for­gal­mi rend­szá­mú autó­val 2016 máju­sá­ban tan­kolt egy pécsi ben­zin­kú­ton. A vád­lott a töl­tő­ál­lo­más­ról fize­tés nél­kül távo­zott, azon­ban a biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te az eseményt.

A nyo­mo­zó ható­ság isme­ret­len tet­tes ellen kezd­te meg az eljá­rást, azon­ban rész­ben a gép­ko­csi rend­szá­ma, rész­ben pedig az elkö­ve­tő lábán lévő jel­leg­ze­tes állat­fi­gu­rát – Bam­bit - ábrá­zo­ló teto­vá­lás alap­ján sike­rült azo­no­sí­ta­ni az elkö­ve­tőt, aki a bűn­cse­lek­ményt elismerte.

A férfi azzal, hogy átra­gasz­tot­ta a rend­szám­táb­lán sze­rep­lő szám­je­gye­ket, egye­di azo­no­sí­tó­jel­lel vissza­élés bűn­tet­tét való­sí­tot­ta meg, amit a tör­vény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­get. Emel­lett a vád­lott ellen sza­bály­sér­té­si eljá­rás is indult, mivel a töl­tő­ál­lo­más­nak közel 15.000 Ft kárt okozott.


 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.