Főoldal » Archív » Banki hitelkérelem benyújtására kényszerítette a sértettet a zsaroló

A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva 2017. júli­us 13. nap­ján egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te egy kis­bé­ri férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A gyanú sze­rint a férfi 2017. júni­us végén arra kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet, hogy egy bank­fi­ók­ban a saját nevé­re, de való­já­ban az elkö­ve­tő részé­re egy mil­lió forint hitelt igé­nyel­jen. A hitel­ügy­let végül meg­hi­ú­sult, mert a bank eluta­sí­tot­ta a sér­tett hitel­ké­rel­mét.

A zsa­ro­ló férfi koráb­ban több alka­lom­mal erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel elvet­te a sér­tett kész­pén­zét. Egy alka­lom­mal pedig meg­je­lent a sér­tett laká­sán is, ahol a tőle ret­te­gő sér­tet­től - aki félel­mé­ben nem is til­ta­ko­zott - elvet­te fűka­szá­ját, lap­top­ját és egy mobil­te­le­fon­ját.

Az elkö­ve­tő azzal fenye­get­te meg a sér­tet­tet és csa­lád­ját, hogy elvág­ja a tor­ku­kat, ha nem kapja meg a sér­tett fize­té­sét és a csa­lá­di pót­lé­kot.

A sér­tett félel­mé­ben csa­lád­já­val együtt a lakó­he­lyé­ről az ország egyik távo­li tele­pü­lé­sé­re mene­kült.

A nyo­mo­zó ható­ság súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt foly­tat­ja a nyo­mo­zást.