Főoldal » Hírek » Bankkártya és PIN-kód együtt, egymilliós veszteség - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő és két férfi ellen elekt­ro­ni­kus készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tők a nő barát­nő­jé­nek a bank­kár­tyá­ját rövi­dí­tet­ték meg. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül a nő egy - gyer­mek­ko­ra óta ismert - barát­nő­je által Kazinc­bar­ci­kán üze­mel­te­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság iro­da­épü­le­té­be 2020. júni­us hónap ele­jén nap­köz­ben bement, és az egyik polc­ról elvet­te a sér­tett bank­kár­tyá­ját és a mel­let­te tárolt PIN-kódot tar­tal­ma­zó cet­lit. Ezután fel­hív­ta az egyik vád­lot­tat, hogy autó­val vigye el őt Mis­kolc­ra, itt talál­koz­tak a har­ma­dik tár­suk­kal, akit rábe­szél­tek arra, hogy a bank­kár­tyá­val bank­au­to­ma­ták­ból pénzt vegyen fel.

A férfi ebbe bele­egye­zett, két napon keresz­tül a város terü­le­tén más-más bank által üze­mel­te­tett auto­ma­ták­ból a sér­tett bank­szám­lá­já­ról alkal­man­ként 100.000 forint­tól 200.000 forin­tig ter­je­dő össze­gek­ben, össze­sen 1.000.000 forint kész­pénzt vett fel.

Ezt úgy osz­tot­ták el egy­más között, hogy a pénz­fel­ve­vő vád­lott 40.000 forin­tot kapott, míg tár­sai fejen­ként közel 500.000 forint­hoz jutott hozzá.

Az ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben – a vád­lot­tak közül a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést, míg a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.