Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Bankkártyája és pénze átadására kényszerítették a velük élő kiszolgáltatott férfit – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy bün­te­tett elő­éle­tű 43 éves fér­fi­val és élet­tár­sá­val szem­ben. Több­ször fenye­get­ték és bán­tal­maz­ták a velük egy ház­tar­tás­ban élő sér­tet­tet azért, hogy pénzt sze­rez­ze­nek tőle a rezsi­költ­ség­re. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mara­dan­dó sérü­lést is szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2018-ban köl­töz­tek abba a kadar­kú­ti házba, ami a szel­le­mi hanyat­lás­ban szen­ve­dő, rossz fizi­kai álla­po­tú férfi és test­vé­re tulaj­do­na volt. Az élet­tár­sak meg akar­ták vásá­rol­ni az egész ingat­lant, azon­ban csak a sér­tett test­vé­ré­vel kötöt­tek szer­ző­dést. A sér­tett tulaj­don­ré­sze vég­re­haj­tá­si jog­gal volt ter­hel­ve, így a férfi tovább­ra is a ház­ban maradt.

Az együtt­élés során a vád­lot­tak és a sér­tett kap­cso­la­ta meg­rom­lott, köz­tük rend­sze­re­sek vol­tak a vesze­ke­dé­sek, mivel a sér­tett nem akar­ta a rá eső köz­üze­mi díja­kat fizet­ni és elha­nya­gol­ta sze­mé­lyi higiéniáját.

2019 janu­ár­já­ban az I. rendű vád­lott elvet­te a sér­tet­től a bank­kár­tyá­ját, majd fenye­ge­tés­sel a PIN kódot is meg­tud­ta és két alka­lom­mal 27.000 forin­tot vett le egy auto­ma­tá­ból. Miu­tán a sér­tett letil­tat­ta kár­tyá­ját, a vád­lot­tak köz­vet­le­nül tőle sze­rez­ték meg a rezsi rá eső részét. Fenye­ge­té­se­ik és tenyér­rel ütle­ge­lé­se­ik hatá­sá­ra a sér­tett össze­sen 260.000 forin­tot adott át részükre.

Az I. rendű vád­lott 2020 ápri­li­sá­ban fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy füröd­jön meg, majd a vona­ko­dó sér­tet­tet nemi szer­vé­nél fogva rán­gat­ta le ágyá­ról. A sérü­lést nem kezel­ték meg­fe­le­lő­en, a sér­tett csak 10 nap múlva került kór­ház­ba, ahol meg­mű­töt­ték, de így is mara­dan­dó sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­ügyi fel­ügye­let és távol­tar­tás hatá­lya alatt álló I. rendű vád­lot­tal szem­ben 7 év, a szin­tén távol­tar­tás hatá­lya alatt lévő élet­tár­sá­val szem­ben 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés esetén.