Főoldal » Archív » Bántalmazáshoz vezetett a befizetett postai csekkek körüli vita

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki pos­tai csek­kek befi­ze­té­sét bízta rá a sér­tett­re, aki azon­ban nem adta át az iga­zo­ló  szel­vé­nye­ket, ezért őt a vád­lott több­ször ököl­lel megütötte.

A vád­lott Deb­re­cen­ben egy kis­ke­res­ke­dést üze­mel­te­tett a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban. A vád­lott és a sér­tett több éve ismer­ték egy­mást, a sér­tett alka­lom­sze­rű­en bese­gí­tett a vád­lott­nak. A férfi 2017. szep­tem­ber 12-én több mint 100.000 forin­tot adott át a sér­tett­nek azzal, hogy pos­tai csek­ke­ket fizes­sen be. A sér­tett a vád­lott kéré­sét tel­je­sí­tet­te, a befi­ze­tés még aznap meg­tör­tént, és a sér­tett a fel­adó­ve­vé­nye­ket a saját laká­sá­ba vitte. A férfi ezt köve­tő­en több­ször kérte a sér­tet­tet, hogy a szel­vé­nye­ket adja át neki, azon­ban a sér­tett ita­lo­zó élet­mód­ja miatt elfe­lej­tet­te, hogy azo­kat hová tette a lakás­ban, ezért azok­kal nem tudott elszámolni.

2017. szep­tem­ber 17-én, haj­nal­ban, a vád­lott és a sér­tett a kis­ke­res­ke­dés köze­lé­ben össze­ta­lál­ko­zott az utcán, ahol a vád­lott ismé­tel­ten fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy vagy a pénzt, vagy pedig a befi­ze­tést iga­zo­ló csekk­szel­vé­nye­ket adja vissza. Az indu­la­tos vád­lott ezt köve­tő­en vagyo­ni köve­te­lé­sét erő­szak­kal érvé­nye­sí­tet­te, több­ször ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet a fején és a mell­ka­sán, amely­nek követ­kez­té­ben a férfi egyen­sú­lyát veszt­ve a jár­dá­ra esett, a fejét bever­te az asz­falt­ba. Az esz­mé­let­len sér­tett rövid időn belül magá­hoz tért, majd egye­dül haza­ment, azon­ban álla­po­ta roha­mo­san rom­lott, ezért hozzá az édes­any­ja men­tőt hívott. Az egész­ség­ügyi ellá­tás kere­té­ben élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre rajta.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett kopo­nya­tö­rést szen­ve­dett, agy­ál­lo­má­nyi zúzó­dá­sa és kemény­bu­rok alat­ti vér­zé­se is kiala­kult, melyek miatt élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, a köz­vet­len élet­ve­szélyt az ide­je­ko­rán érke­ző, szak­sze­rű orvo­si segít­ség­nyúj­tás hárí­tot­ta el.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken, vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.