Főoldal » Hírek » Bántalmazott egy férfit és ittasan vezetett - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 28 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2019-ben egy isko­la előtt bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, később pedig itta­san vezetett.

A vád sze­rint 2019 augusz­tu­sá­ban a sér­tett egy gim­ná­zi­um előtt szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy isme­rő­sé­vel, ekkor a vád­lott arcon ütöt­te őt, mely­nek követ­kez­té­ben a föld­re esett. A sér­tett fején és orrán könnyeb­ben sérült, ám a sérü­lé­sek jel­le­gé­re, a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel a súlyo­sabb orr­csont­tö­ré­ses sérü­lés elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

A vád­lott emel­lett 2021 máju­sá­ban a haj­na­li órák­ban Sal­gó­tar­ján­ban itta­san vezet­te gép­jár­mű­vét, szer­ve­ze­té­ben 0,89 mg/l levegőalkohol-koncentráció elő­idé­zé­sé­re alkal­mas sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol volt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is tilt­sa el.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.