Főoldal » Hírek » Bántalmazta és szobába zárta ismerősét egy jászberényi férfi- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki egy elma­radt fes­té­si munka miatt meg­vert, és több mint egy órán keresz­tül fogva tar­tott egy másik fér­fit, aki­től pénzt köve­telt a sza­ba­don bocsá­tá­sá­ért.    

Első­fo­kon a Szol­no­ki Tör­vény­szék járt el az ügy­ben a Jász-Nagykun Szol­nok Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az íté­let sze­rint a vád­lott szá­mon kérte a sér­tet­tet, hogy miért nem ment el hoz­zá­juk fes­te­ni, majd a kar­ja­i­nál fogva berán­tot­ta a ház udva­rá­ra és ököl­lel több­ször meg­ütöt­te. A sér­tett távoz­ni akart, de a férfi ezt nem enged­te és fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­jen vele a lakás­ba. Az elkö­ve­tő a ház­ban is foly­tat­ta a sér­tett bán­tal­ma­zá­sát. Rázár­ta a szoba ajta­ját, majd 150.000 forin­tot köve­telt, és közöl­te, hogy addig nem mehet el, amíg oda nem adja a pénzt. A sér­tett a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra 20.000 forin­tot átadott a fér­fi­nak, aki ismét meg­ütöt­te és meg­fe­nye­get­te, hogy a hiány­zó pénzt még aznap sze­rez­ze meg, és vigye el, külön­ben meg­ke­re­si. Ezután a férfi elen­ged­te a sértettet.

Az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit ember­rab­lás bűn­tet­te miatt 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je a bűn­cse­lek­mény elté­rő minő­sí­té­se, vala­mint eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett, ezért az eljá­rás másod­fo­kon folytatódik.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.