Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Bántalmazta, majd hagyta meghalni édesanyját- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fia­tal makói fér­fi­val szem­ben, aki tavaly május­ban, közös ott­ho­nuk­ban olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta édes­any­ját, hogy a nő bele­halt sérü­lé­se­i­be.

A vád­irat sze­rint a pszi­chés gon­dok­kal küzdő és ezek miatt keze­lés alatt álló vád­lott csa­lád­já­ban évek óta állan­dó­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek, illet­ve a fiú koráb­ban is több­ször meg­ver­te már édes­any­ját, vala­mint a tőlük a vád­be­li idő­szak­ban már külön­vál­tan élt édes­ap­ját is.

A vád­be­li napon a vád­lott a sér­tett­re támadt, jobb sze­mét ököl­lel meg­ütöt­te, majd őt az ágyá­ról lerán­gat­va a szoba szem­köz­ti olda­lán lévő szek­rény­sor elé von­szol­ta. A föl­dön fekvő nőt úgy meg­ütöt­te, hogy eltö­rött az orra. A fejét több­ször a pad­ló­ba ütöt­te, a mell­ka­sá­ra mind­két tér­dé­vel, köze­pes erő­vel ráne­héz­ke­dett. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a többi sérü­lé­se mel­lett soro­za­tos bor­da­tö­rést szen­ve­dett. Végül a vád­lott a hely­szí­nen magá­ra hagy­ta édes­any­ját, aki sérü­lé­sei foly­tán rövid időn belül éle­tét vesz­tet­te.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt álló vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a főügyész­ség a kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sá­ra, vala­mint kóros elme­ál­la­po­ta miatt a fel­men­té­sé­re és vele szem­ben kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, mivel tar­ta­ni kell attól, hogy a férfi a jövő­ben hason­ló cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el.