Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Bántalmazta volt élettársát, majd eltiltás hatálya alatt vezette autóját egy férfi – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves bátony­te­re­nyei férfi ellen, aki a sér­tett súlyos fokú bán­tal­ma­zá­sa után eltil­tás hatá­lya alatt vezet­te autóját.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. már­ci­us 1-jén, Bátony­te­re­nyén autóz­va egy busz­meg­ál­ló­ban meg­lát­ta volt élet­tár­sát, közös gyer­me­kü­ket és férfi isme­rő­sét. Kiszállt a gép­ko­csi­ból és isme­rő­se felé indult, inge­rül­ten kia­bált vele, majd egy alka­lom­mal, nagy erő­vel ököl­lel arcon ütöt­te. Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett a föld­re esett, ami­kor meg­pró­bált fel­áll­ni, táma­dó­ja felé­je rúgott, majd a két férfi dula­kod­ni kez­dett. Nem sok­kal később a vád­lott vissza­ült az autó­ba és elhaj­tott a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se keletkezett.

Ezt köve­tő­en a jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző vád­lott 2023. júni­us 17-én a 21-es számú főúton annak tuda­tá­ban vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját, hogy őt a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a 2023. janu­ár 10-én jog­erős­sé vált vég­zé­sé­vel enge­dély nél­kü­li veze­tés miatt 1 évre eltil­tot­ta a köz­úti járművezetéstől.

Az ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel és jár­mű­ve­ze­tés eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit. A vád­dal érin­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­re és az elő­éle­té­re figye­lem­mel sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, emel­lett köz­ügyek­től eltil­tást és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást is indít­vá­nyo­zott. Bűnös­sé­ge ese­tén a férfi köte­les meg­fi­zet­ni az eljá­rás során kelet­ke­zett közel 140.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.