Főoldal » Archív » Bántalmazták a kerületi vezető ügyészt

Egy folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás gya­nú­sí­tott­ja 2014. janu­ár 22-én meg­je­lent a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­sé­gen, és a veze­tő ügyészt iro­dá­já­ban – az elle­ne folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­sal kap­cso­la­tos vélt sérel­me miatt – egy alka­lom­mal meg­ütöt­te, akit az ütés a halán­té­kán ért. A továb­bi bán­tal­ma­zást a veze­tő ügyész két kol­lé­gá­ja aka­dá­lyoz­ta meg.
A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Bán­tal­maz­ták a kerü­le­ti veze­tő ügyészt