Főoldal » Archív » Bántalmazták Győrben a testnevelés órát tartó tanárt

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki idén már­ci­us­ban két­szer is meg­ütöt­te a Győr bel­vá­ro­sá­ban test­ne­ve­lés órát tartó tanárt.

Az ittas álla­po­tú elkö­ve­tő a vád sze­rint elő­ször a test­ne­ve­lés órán részt­ve­vő közép­is­ko­lás gye­re­ke­ket kezd­te szi­dal­maz­ni, mikor a tanár rászólt, hogy hagy­ja békén a tanít­vá­nya­it. A vád­lott azon­ban ekkor a peda­gó­gust kezd­te szi­dal­maz­ni, majd mell­ka­sá­nál meg is ütöt­te őt. A test­ne­ve­lő ekkor a föld­re vitte a táma­dó­ját, aki ezután elin­dult a hely­szín­ről, a gye­re­kek pedig meg­kezd­ték a futást.

A vád­lott a hala­dá­sa során ezt köve­tő­en is vissza­ki­a­bált a sér­tett­nek, majd vissza is for­dult, és újra a neve­lő felé indult, aki ekkor tele­fo­non rend­őri segít­sé­get kért. Mikor oda­ért a sér­tett­hez, őt mell­ka­sán újra meg­ütöt­te, ezért a tanár őt újra föld­re vitte, egyik kezé­vel egy ideig ott is tar­tot­ta. Mikor az elkö­ve­tő fel­kelt a föld­ről a sér­tett arcá­ba köpött, majd távozott.

Néhány perc eltel­té­vel a ter­helt az utcán éppen egy nyolc­van­egy éves, idős höl­gyet szi­dal­ma­zott min­den előz­mény nél­kül, mikor a rend­őrök elfogták.

A huszon­nyolc éves külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.