Főoldal » Hírek » Bántalmazták, mert egy lány ismerősükkel beszélgetett - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint négy fia­tal – köz­tük két fia­tal­ko­rú – azért kötött bele, majd bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, mert a vil­la­mo­son beszél­ge­tett a lány isme­rő­sük­kel.

A vád­lot­tak - egy 16 éves és egy 15 éves fiú, vala­mint egy 21 éves fia­tal férfi - egy negye­dik, jelen­leg isme­ret­len tár­suk­kal követ­ték el a vád­irat sze­rin­ti bűncselekményt.

A fia­ta­lok 2020. feb­ru­ár 01-jén, haj­nal­ban, a II. kerü­let, Széll Kál­mán tér felé köz­le­ke­dő vil­la­mo­son uta­zott, ami­kor figyel­ték az erő­sen ittas sér­tet­tet, aki a vil­la­mo­son beszél­ge­tett lány ismerősükkel.

A vég­ál­lo­má­son mind­annyi­an leszáll­tak, a sér­tett az alag­út felé indult, a vád­lot­tak követ­ték. Az elkö­ve­tők a fér­fit az alag­út­nál érték utol, és köte­ked­tek vele a vil­la­mo­son tör­tén­tek miatt. Ennek során a 16 éves fia­tal­ko­rú több­ször a sér­tett elé állt, aki pró­bált kitér­ni előle, a vád­lott azon­ban lök­dös­te, vala­mint a feje irá­nyá­ba ütött. A sér­tett ekkor vissza akart ütni, azon­ban ittas­sá­ga miatt elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát és elesett. A vád­lot­tak - és negye­dik tár­suk - ekkor kör­be­vet­ték a sér­tet­tet, és test­szer­te  több­ször megrúgták.

A bán­tal­ma­zást egy taxis ész­lel­te, aki a sér­tett­nek segít­sé­get nyúj­tott azzal, hogy a fia­ta­lo­kat elza­var­ta a helyszínről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben hám­sé­rü­lé­se­ket, vala­mint zúzó­dá­sos jel­le­gű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a kezén és a lábán.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a két fia­tal­ko­rú­val, vala­mint fel­nőtt­ko­rú tár­suk­kal szem­ben cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel jár­jon el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a 16 éves fia­tal­ko­rú­val szem­ben - párt­fo­gó fel­ügye­let mel­lett - pró­bá­ra bocsá­tás kisza­bá­sát, 15 éves tár­sá­val - aki már állt koráb­ban bíró­ság előtt -, vala­mint fel­nőtt­ko­rú tár­sá­val szem­ben pedig köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.