Főoldal » Archív » Bányatavak árterületén termesztették a kannabiszt

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt vádat emelt egy laki­te­le­ki fér­fi­val szem­ben, aki a tőzeg­bá­nya tavak mel­let­ti árte­rü­le­ten társa segít­sé­gé­vel kan­na­biszt ter­mesz­tett, amit egy keres­ke­dő tár­suk­nak értékesítettek.

A 37 éves laki­te­le­ki férfi elha­tá­roz­ta, hogy nagyobb mennyi­sé­gű kan­na­biszt fog ter­mesz­te­ni és fel­dol­goz­ni azért, hogy azt érté­ke­sít­se. Ennek érde­ké­ben az inter­ne­ten külön­bö­ző faj­tá­jú kan­na­bisz mago­kat szer­zett be, ame­lye­ket 2017 tava­szán a tanyá­ja e cél­ból átala­kí­tott helyi­sé­ge­i­ben nevelt, majd a beérett növé­nye­ket szü­re­te­lést köve­tő­en a pad­lá­son szárította.

2017 júni­u­sá­ban a férfi Laki­te­lek kül­te­rü­le­tén, a tőzeg­bá­nya tavak mel­let­ti árte­rü­let fák­kal és növé­nyek­kel erő­sen benőtt részén három, egy­más­hoz közel fekvő ter­mő­he­lyet is kiala­kí­tott, és ott 36 éves társa segít­sé­gé­vel 88 tő kan­na­biszt ter­mesz­tett. Fia­ta­labb társa kár­te­vők elle­ni vegy­sze­re­ket vásá­rolt, és karó­kat szer­zett be a növé­nyek megtámasztására.

A vád­lott fia­ta­labb társa azon­ban nem­csak az ültet­vé­nyek gon­do­zá­sá­ban, hanem a fel­dol­go­zott kábítószer-tartalmú növé­nyi anya­gok érté­ke­sí­té­sé­ben is segí­tett, a későb­bi keres­ke­dő­tár­suk­kal – egy 45 éves tisza­kür­ti fér­fi­val - való kap­cso­lat­tar­tás során köz­ve­tí­tett. A köz­ve­tí­tés ered­mé­nye­ként a vád­lot­tak között 2017. szep­tem­ber 12-én a bánya­ta­vak mel­lett lét­re­jött talál­ko­zón a 45 éves keres­ke­dő férfi 302 gramm növé­nyi ágvég­ző­dést vásá­rolt össze­sen 300 ezer forint vétel­árért. A meg­vá­sá­rolt kan­na­biszt a vevő az autó­já­ban cipős doboz­ba rejt­ve szál­lí­tot­ta, ami­kor a rend­őrök raj­ta­ü­töt­tek és a veze­tő­ülés mögöt­ti ülés alatt meg­ta­lál­ták azt.

A növé­nye­ket ter­mesz­tő 37 éves fér­fi­nél tar­tott ház­ku­ta­tás során zsá­kok­ban és műanyag táro­lók­ban továb­bi mint­egy 4,8 kg szá­raz növé­nyi anyag­ma­rad­ványt talál­tak, ame­lyek ható­anyag tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak több mint 4,5-szerese. Emel­lett a nyo­mo­zók a tanyán ter­mesz­tés­hez hasz­nált tra­fó­kat, per­me­te­ző­gé­pet és táp­ol­da­to­kat is lefoglaltak.

A 37 éves vád­lot­tat az ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Tár­sa­i­nak kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt kell felel­ni­ük, velük szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő 37 éves férfi és sza­bad­lá­bon lévő két társa bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.