Főoldal » Hírek » Bár a pénztárcát leadta, a pénzt előtte kilopta – videóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, több köz­ok­irat és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki a talált pénz­tár­cá­ból több mint 90.000 forin­tot vett magához.

A vád sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó nő 2023 decem­be­ré­ben, egy sió­fo­ki ben­zin­kút­ra érke­zett, ahol meg­ta­lál­ta a sér­tett néhány perc­cel koráb­ban elej­tett – iga­zol­vá­nya­it, bank­kár­tyá­ját és kész­pén­zét tar­tal­ma­zó – pénz­tár­cá­ját. A vád­lott ezt köve­tő­en ugyan bement a töl­tő­ál­lo­más üzlet­he­lyi­sé­gé­be, az ott dol­go­zók­nak azon­ban nem adta le a tár­cát, mivel elha­tá­roz­ta, hogy az abban lévő pénzt ellopja.

A nő ezért egy közel­ben lévő dohány­bolt­hoz haj­tott, és a pénz­tár­cát – miu­tán abból 93.000 forin­tot magá­hoz vett – csak itt adta le úgy, mint­ha azt egy ott lévő sze­me­tes mel­lett talál­ta volna. A kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján azon­ban a sió­fo­ki nyo­mo­zók rövid időn belül rekonst­ru­ál­ták a tör­tén­te­ket és azo­no­sí­tot­ták az elkövetőt.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal az ello­pott kész­pénz vissza­fi­ze­té­sé­re is köte­lez­ze az elkövetőt.

A pénz­tár­ca elej­té­sét és meg­ta­lá­lá­sát biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.